פנקס כיס לבטיחות בעבודה בגובה

פנקס כיס לבטיחות בעבודה בגובה ולגיהות לבטיחות המוסד * 9214 www.osh.org.il פנקס כיס לבטיחות בעבודה בגובה ולגיהות לבטיחות המוסד * 9214 www.osh.org.il פנקס כיס לבטיחות בע וד בגובה

מאת: מוטי סולטני 202101532 מק"ט פנקס כיס לבטיחות בעבודה בגובה ולגיהות לבטיחות המוסד * 9214 www.osh.org.il כל הזכויות שמורות למוסד לבטיחות ולגיהות אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל המידע בחוברת זה עדכני ליום הדפסתו המידע בחוברת נועד למסור מידע לקורא בתחומים שבהם עוסק הפרסום והוא איננו תחליף לחוות דעת מקצועית לגבי מקרים פרטיים. כל בעיה, שאלה מקצועית הקשורה במקרה פרטי יש לבחון לגופו של עניין עם מומחה בתחום החוברת נכתבה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכל המינים 2021 דצמבר פנקס כיס לבטיחות בעבודה בגובה

3 4 תחומי עבודה בגובה 5 מסירת מידע והדרכת עובדים 6 הגדרות 7 הוראות בטיחות 8 הערכת סיכונים 9 מערכות אבטחה 10 תקנים בנושא עבודה בגובה 11 ציוד מגן אישי 14 שלבים בלבישת רתמת בטיחות 8 15 במות הרמה 16 פיגומים 17 שימוש בסל הרמה המותקן על מלגזה 18 סולמות 20 גגות 21 מקום מוקף תוכן

סוגי עבודה בגובה סולמות במות הרמה סלי הרמה קונסטרוקציה מקום מוקף פיגומים גגות סוגי ו ב ו ה סולמות במות הרמה סלי הרמה קונסטרוקציה מקום מוקף פיגומים גגות 4 *קיימים תחומים נוספים של עבודה בגובה תחומי עבודה בגובה* על סולמות מתוך סלים להרמת אדם בתוך מקום מוקף מעל מבנה קונסטרוקציה מעל גגות מתוך בימות הרמה מתרוממות מעל לפיגומים נייחים ופיגומים ממוכנים

5 חובת המחזיק במקום העבודה לספק לעובד מידע והדרכה בכתב: א. על הסיכונים במקום העבודה ב. על הסיכונים בתחנת העבודה המידע יימסר לעובד: א. לפני תחילת העבודה ב. ברענון, לפחות אחת לשנה ג. עם הכנסת ציוד או תהליכי עבודה חדשים באחריות המחזיק במקום העבודה: א. לוודא שההדרכה ניתנה בשפה המובנת לעובד ב. לוודא שהעובד הבין את ההדרכה ג. לספק תמצית מידע בכתב בעברית או בשפה המובנת לעובד ד. לספק את ההדרכה לעובדים, לרבות לעובדי קבלן מי מבצע את ההדרכה? א. בנושאים שבהם נדרשת תעודת הסמכה של העובד לביצוע המשימה (עבודה בגובה, עגורנאי, אתת, מלגזן ועוד) ההדרכה תינתן על ידי מדריך בטיחות, אשר גורם מוסמך, כגון מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אישר את הסמכתו. בנושאים אחרים, כגון חשמל, נדרשת הכשרה ייעודית שונה. ב. את ההדרכה יש לתעד בפנקס ההדרכה. 1999- מקור: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 2013- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשנ"ג מסירת מידע והדרכת עובדים

6 "עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, מטרים, 2 שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על ולרבות עבודה כאמור. • המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני. מעלות מעבר לגדר 45- • המצריכה הטיית הגוף ביותר מ או למעקה של משטח העבודה. • המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן. תנאים להעסקת עובד בגובה: • העובד בגיר. , על ידי מדריך עבודה בגובה 6 • העובד הודרך, כאמור בתקנה והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה. • העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים או משקאות משכרים, או מחמת ליקוי גופני או נפשי. תוקף תעודת ההכשרה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים ויחודש על ידי מוסד להכשרה, בתנאי שהמבקש עבר בהצלחה השתלמות רענון באותו המוסד, על פי תוכנית שאישר מפקח העבודה הראשי, ויכול שתוכנית כאמור תכלול מבחן. 2007- מקור: תקנות הבטיחות בעבודה, עבודה בגובה התשס"ז הגדרות

7 הוראות בטיחות • יש להכיר את המשימה, את סביבת העבודה ואת מגבלות המקום והצוות. • אין לבצע עבודה בגובה ללא ציוד מגן אישי מתאים. • יש לבדוק את ציוד המגן בתחילת כל יום עבודה ובסופו. • יש להשתמש אך ורק בציוד מגן אישי לאחר שנבדק ונמצא תקני ותקין. • יש להגדיר את אזור הסכנה במקום העבודה, שכולל גם אזורים שמתחתיהם נמצאים עובדים, וכן, לסמן ולשלט את האזור. העובדים באזור הסכנה חייבים לחבוש קסדה. • יש לדאוג שעל הקרקע יימצא עובד נוסף שיוכל לסייע לעובדים בגובה. עובד זה יהיה בקשר עין עם העובדים בגובה וימנע התקהלות אנשים באזור הסכנה. • יש למנוע חיכוך של חבלים ורצועות עם משטחים ופינות חדות. • אין לעמוד מתחת לזרוע מנוף, במת הרמה או כל ציוד ומטען מורם. • יש לשמור על מרחקי בטיחות, כנדרש מקווי מתח חשמל. • עבודה בגובה, בין שקיעת השמש לזריחתה, בתנאי ראות לקויים, בזמן רוחות חזקות, גשם שוטף, שלג או ברד, תתבצע רק לפי הנחיות בטיחות מפורשות בכתב, שנתן המבצע, לרבות בדבר אופן ביצוע העבודה וכל הציוד הנדרש, שיקבע המבצע באופן כללי או לעבודה מסוימת. • על העובדים להכיר את נוהלי החירום למקרה של תאונה, פציעה או צורך בחילוץ. • יש לעצור את העבודה בכל מקרה של חשש לסיכון בטיחותי.

8 הערכת סיכונים יש לבצע הערכת סיכונים ולתעד מידע מקדים: יש לבצע סיור מקדים באתר, לפני תחילת העבודה, שיכלול: מיקום, נגישות, אישורים נדרשים, תיאום עם פעילות אחרת באתר, במקרים מסוימים גם תיאום עם כיבוי אש, משטרה וכו'. יש לתאר את תהליך העבודה והשיטות, הכלים וכוח האדם הדרושים לביצוע המשימה. יש לבדוק את הסמכת העובדים בהתאם לעבודה, את תוקפה ואת כשירותם הפיזית והמנטלית לביצוע המשימה. יש לבדוק את מזג האוויר הצפוי, בהיבט של אובך, רוחות, גשם, חמסין וכד'. יש לבדוק את זמינות ותקינות הציוד הנדרש לביצוע המשימה. יש לבדוק את הסיכונים העומדים בפני הצוות בעת ביצוע המשימה ולתת מענה לאותם הסיכונים. באתר העבודה: להגדיר ולסמן את אזור הסכנה. לבדוק קווי מתח ומרחקי בטיחות; לבדוק קרינה מאנטנות סלולריות, ממתקני חשמל ועוד. לבדוק את המבנה: מצב כללי, שלמות, קווי עיגון ואישורים נדרשים. לבדוק את זמינות ציוד המגן האישי: קסדה, רתמה, נעלי בטיחות, חבלים סופגי אנרגיה. ניהול: יש להגדיר את העובד שעומד בראש צוות העובדים, את המשגיח, שנמצא על הקרקע, את שיטות התקשורת בין הצוותים והאנשים, וכן, תכנון ותרגול מצבי חירום. לפני העבודה: יש לערוך בדיקת תקינות ציוד ושינון של הוראות הבטיחות.

מערכת הכוללת רתמה, חבל – מערכת מניעת נפילה ונקודת עיגון, המאפשרת תנועה בשטח מוגבל כך שתימנע נפילת עובד. מערכת הכוללת רתמה עם מערכת בלימת נפילה – נקודות עיגון עליונה אחורית/קדמית, סופג אנרגיה ובולם נפילה, כדי שתיבלם נפילת עובד. מערכת התומכת מערכת מיקום ותמיכה – את העובד בנקודת העבודה כאשר רוב משקלו על הרגליים וידיו משוחררות לצורך עבודה. למערכת זו דרושות נקודות עיגון בחגורת המותניים. מערכת הכוללת רתמה, חבל, מערכת עבודה בתלייה – אבזר חיכוך שבעזרתם מתאפשרת תנועה אנכית )בדרך כלל בשימוש של גולשי מעטפת(. מערכת המיועדת לחילוץ ולהורדה של מערכת חילוץ – עובד שנפל ונשאר תלוי. מערכות אבטחה מניעה בלימה מערכת הכוללת רתמה, חבל – פילה אפשרת תנועה בשטח מוגבל כך עובד. מערכת הכוללת רתמה עם פילה – ונה אחורית/קדמית, סופג אנרגיה ובולם בלם נפילת עובד. מערכת התומכת תמיכה – ת העבודה כאשר רוב משקלו משוחררות לצורך עבודה. ות נקודות עיגון בחגורת המותניים. מערכת הכוללת רתמה, חבל, תלייה – זרתם תאפשרת תנועה אנכית )בדרך ל גולשי מעטפת(. מערכת המיועדת לחילוץ ולהורדה של אר תלוי. בלימה 9 מערכות אבטחה מערכת הכוללת רתמה, מערכת מניעת נפילה - חבל ונקודת עיגון, המאפשרת תנועה בשטח מוגבל כך שתימנ נפילת עובד. מערכת הכוללת רתמה עם מערכת בלימת נפילה - נקודת עיגון עליונה אחורית / קדמי , סופג אנרגיה ובול נפילה. מערכת התומכ מערכת מיקום ותמיכה - את העובד בנקודת העבודה, כאשר רוב משקלו ל הרגליים וידיו משוחר ות לצורך עבודה. למערכת זו דרושות נקודות עיגון בחגורת המותניים. מערכת הכוללת רתמה, מערכת עבודה בתלייה - חבל, אבזר חיכוך, שבעזרתם מתאפשרת תנועה אנכית (בדרך כלל בשימוש של גולשי מעטפ ). מערכת המיועדת לחילוץ ולהורדה של מערכת חילוץ - עובד שנפל ונשאר תלוי. מניעה בלימה

תקנים בנושא עבודה בגובה* נושא התקן תקן ישראלי נעליים קסדות בטיחות תעשייתיות רתמת גוף מלאה מערכות מיקום בעבודה דרישות לסימון שיטות בדיקה בולמי נפילה קו קשיח בולמי נפילה קו גמיש אמצעי עיגון אמצעי קשירה סופגי אנרגיה בולמי נפילה נסוגים מחברים D טבעות - מערכות בלימת נפילה חבלי ליבה ומעטפת מערכת חבלי הצלה אופקיים גמישים 10 *רשימה חלקית 1112 484 1849-8 1849-6 1849 -1 1849 -2 1949 -3.1 1849 -3.2 1849 -11 1849 -4 1849-5 1849 -7 1849 -7 1849-10 1849 -12 1849-13

11 ציוד מגן אישי בדיקה ופסילה ייפסל כל ציוד שפג תוקפו לפי הוראות היצרן. כגון רתמות בטיחות, חבלים, רצועות, ציוד מחומר סינתטי, סופגי אנרגיה וכו' יש לפסול כאשר קיימים: • חתכים, קרעים או קשרים • סימני התארכות, רוחב לא אחיד, איבוד אלסטיות • פגם נקודתי כתוצאה מחשיפה לחום, חומרים כימיים או קרינה. • שחיקה הגורמת לפרימת הסיבים או התפרים • שינוי בצבע או בעובי המקורי • תפקוד לא תקין של האבזמים כגון טבעות, אונקלים "עכברי סולם" ציוד מחומר מתכתי, וכבל נבדקים בהסתכלות: • שלמות האבזר על כל חלקיו • תפקוד תקין של המנגנון • אונקל: נעילת אונקל אוטומטית ופעולת המשבת • טבעות: תפקוד קפיץ הסגר וההברגה •"עכברי חבל": תקינות המנגנון. יש לפסול כאשר קיימים שחיקה, חלודה, עיוות או סדקים כגון קסדות, אבזמים וכו', יש לפסול ציוד עשוי פלסטיק, כאשר מוצאים בבדיקה: • שחיקה, חתכים, עיוותים סדקים או חוסרים • שינוי בצבע עקב חשיפה לחום גבוה או לקרני השמש • תפקוד לקוי בנעילה ובפתיחה של האבזמים

12 ציוד מגן אישי שימוש בציוד מגן אישי נקודות חיבור" כוללת: 5" ) רתמה משולבת (רתמת גוף מלאה EN361 • נקודת חיבור לאמצעי אבטחה לבלימת נפילה EN358 • נקודת חיבור למיקום תמיכה ותקן EN818 • נקודת חיבור לתילוי / תלייה :)EN361 נקודת חיבור קדמית עליונה (עומדת בתקן מיועדת לחיבור אבטחה לבלימת נפילה במערכת צירים או מרחבית גמישה (מענב דו-ענפי) במקרים שבהם החיבור ואמצעי הקשירה לא מפריעים למהלך העבודה או לשימוש בכלים. :)EN361 נקודת חיבור אחורית עליונה (עומדת בתקן • מיועדת לחיבור אבטחה מרחבית (כולל נסוג) וגמישה • מתאימה יותר לבלימת נפילות, עקב יכולת הגוף לספוג את המכה, אך בעייתית מבחינת אפשרות לחילוץ עצמי :)EN358 נקודת חיבור לתמיכה וכוונון (עומדת בתקן נקודות בצד חגורות המותניים אמורות לאפשר חיבור למערכת מיקום ותמיכה, כדי לעבוד בידיים חופשיות בזמן שהגוף נתמך ברובו על הרגליים ובחלקו על חגורת המותניים. התקן הכוונון של חבל העבודה יחובר לצד ידו החזקה של העובד. נקודות אלה אסורות לשימוש לצורך בלימת נפילה או תלייה: )EN813 נקודת תילוי (עומדת בתקן מהווה נקודת חיבור (אחיזה חמישית), משמשת לגלישה או למעבר אדם ממשטח עבודה במתקן, לעמדת עבודה בגובה, כגון פיגום (לחיבור משכך נפילה / חבל דו- ענפי (דאבל לניארד).

ציוד מגן אישי שימוש בציוד מגן אישי יש לפתוח את כל האבזמים כדי להתאים את הרתמה באופן אישי לגוף המשתמש, ללבוש את הרתמה על הכתפיים, למקם את חגורת המותניים מול האגן, לסגור את האבזמים ולהדק באופן שווה. התאמת הרתמה למשתמש: נקודות בלימת נפילה 2 קידמית ואחורית נקודות מתניים המיועדות 2 לחבל מיקום ותמיכה נקודת תילוי 13 ציוד מגן י י שימוש בציוד מגן אישי התאמ רתמה למשתמש: יש ל תוח את כל האבזמים, כדי להתאים ת הרתמה באופן אישי לגוף המשתמש, ללבוש את הר מה על הכתפיים, מקם חגורת המותניים מול האגן, לסגור את האבזמים ולהדק באופן שווה. נקודות בלימת נפילה 2 קדמית ואחורית נקודות מותניים המיועדות 2 לחבל מיקום ותמיכה נ ו ות תילוי

שמונה שלבים בלבישת רתמת בטיחות 14

15 במות ניידות - הוראות בטיחות • העובד חייב להיות מוסמך להפעלת במת הרמה ובעל תעודה בתוקף לעבודה בגובה, ורישיון נהיגה מתאים בנושא במות הרמה. • מפעיל במת הרמה יקבל הדרכה ביום קבלת הציוד מהחברה המשכירה. • העובד חייב להיות רתום לנקודת העיגון הייעודית בבמה על ידי מערכת למניעת נפילה. • יש איסור לבצע עבודה על ידי עובד בודד. • ודא שיש תסקיר בודק מוסמך בתוקף, בהתאם למספר הבמה • אין לחרוג מהעומס המרבי הכתוב בתסקיר. • בדוק את המערכות לתקינות, הנעה, גלגלים, פיקוד תחתון ועליון והורדה בחירום מעלות 45- • אין לטפס על המעקה או להישען יותר מ מחוץ למעקה. • במעבר מהבמה למבנה קבע אין להירתם בו-זמנית גם לבמה וגם למבנה. • תנועות הבמה תבוצענה באטיות, בצורה מבוקרת. • יש לוודא שלא יימצאו עובדים מתחת למערכת ההרמה. • שמור על מרחקי בטיחות מינימליים מקווי מתח: וולט. 33,000 מטרים למתח עד 3.25- לא פחות מ וולט. 33,000 מטרים למתח מעל 5.00- לא פחות מ במות הרמה

16 • אין לעבוד על פיגום שלא נבדק טרם הטיפוס. • יש לבדוק את הקרקע שעליה מונח הפיגום, לבדיקת יציבותו. • יש לבדוק את נקודות העיגון, החיבורים והחיזוקים של הפיגום • יש לבדוק שחלקי הפיגום תקינים ושלמים. • אין לעבוד על משטח עבודה שאינו מסוגל לשאת משקל אדם. • אם נדרש פירוק של רכיב בפיגום, כגון אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, חובה להירתם למערכת אבטחה. • חבל, שרשרת או כבל אינם מהווים מעקה תקני. • אין להפעיל על הפיגום עומסים שלא הובאו בחשבון כמפורט בהוראות היצרן או על פי אישור מהנדס, במקרה הצורך. • יש לטפס על הפיגום מצדו הפנימי בלבד. • יש לגדר את אזור הסכנה. • אין להתכופף מעבר למעקה הפיגום. • אין לחבר לפיגום מתקני הרמה ללא אישור. ס"מ, יש לגדר את 30 • אם המרווח בין הפיגום לבין הקיר עולה על צד הפיגום הפונה לקיר, כולל התקנת אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל . • אם, בנסיבות המקרה, יש הכרח בכך שהרווח יעלה על האמור, יותקנו אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגל, כמפורט בתקנה, גם בצד הפיגום הפונה לקיר המבנה. פיגומים

17 • העובד חייב להיות מוסמך ובעל תעודה בתוקף לעבודה בגובה בנושא סלי הרמה. • העובד חייב להיות רתום לנקודת העיגון הייעודית בסל ההרמה על ידי מערכת למניעת נפילה. קילוגרם לפחות. 1,800 • כושר ההרמה של המלגזה יהיה • מלגזה מסוג משקל נגדי בלבד. • תסקיר בודק מוסמך בתוקף למלגזה ולסל. ס"מ לפחות 90 - • המרחק בין מרכזי הגלגלים בצד הסל • המפעיל בעל היתר להפעלת מלגזה ברישיון הנהיגה ובעל ותק של שנה לפחות. • ישמור על קשר עין עם העובדים - כל עוד הם מצויים בסל. • יעמיד את המלגזה בשטח אופקי ויפעיל את בלם היד. • לא ינוע עם המלגזה כאשר העובדים בסל. • הנהג יישאר במושבו כל עת שיש עובדים בסל. • הסל יהיה בעל דלת שנפתחת פנימה ונסגרת אוטומטית. מטרים בצד התורן. הגידור יהיה עשוי 1.7 • גידור בגובה מחומר חזק דיו. • מספר עובדים מרבי על סל הרמה יהיה בהתאם למאושר בתסקיר של בודק מוסמך. • משקל הסל, כולל בני אדם ומשא, לא יעלה על חמישית מעומס ההרמה של המלגזה, כפי שאישר בודק מוסמך, ק"ג. 500 ועד • יותקנו שני אמצעי אבטחה בין סל ההרמה למלגזה, כדי למנוע את נפילת הסל. שימוש בסל הרמה המותקן על מלגזה

מטרים, אלא עד 2 אין לטפס על סולם שגובהו מעל מטר אחד מהקצה העליון, אלא אם קיים מאחז יד בגובה של מטר אחד במשטח הדריכה העליון. סולם יועמד בשיפוע והוא יעוגן 4 ל- 1 של בין או שעובד נוסף יחזיק אותו. העובד על הסולם יחבוש קסדת בטיחות וינעל נעלי בטיחות ויהיה מאובטח במערכת לבלימת נפילה, הכוללת רתמת בטיחות וקו עיגון. לצורך העבודה, העובד ישתמש במערכת מיקום ותמיכה. על מדרג הסולם יעמוד רק עובד אחד והעומס עליו לא קילוגרם. 150 יעלה על מטרים או 6 בסולם קבוע ללא כלוב מגן, שגובהו מעל מטרים, 10 בסולם קבוע עם כלוב מגן, שגובהו מעל סולמות דרישות 4 1 18 • ייעודו העיקרי של סולם הוא אמצעי מעבר, המאפשר עלייה או ירידה בין מקומות שיש ביניהם הפרשי גובה. • מבצע יספק סולמות ללא פגם, מחומר מתאים, מסוג מתאים לאופי העבודה המבוצעת, בממדים ובגבהים המתאימים למקום הצבתם ובכמות הדרושה. נקודות לבדיקת הסולם .1857 • לפני שימוש בדוק תקינות ותקן ישראלי ת"י • בדוק את שלמות הסולם (היעדר עיוותים וסדקים במבנה); תקינוּת רגליות ורפידות; נעילת המפרק בסולם מפר י; נקודת משעון יציבה ובטוחה; זווית השענה; מניעת תזוזה של סולם; היעדר מכשולים סביב הסולם. • יש להבטיח את יציבות הסולם. הסולם יונח על משטח ישר ומהודק. • יש לקבע את הסולם למשטח יציב או להשתמש בעובד נוסף, שיחזיק בסולם. • יש לבדוק אם הסולם מותאם למשימת העבודה (סולם מחומר מבודד מתאים לעבודות חשמל) וארוך דיו למעבר בין המפלסים. • סולם שטולטל ונחבל - יש לבדוק את תקינותו לפני השימוש מטרים, 6 • ניתן לטפס על סולם שאינו קבוע, שגובהו עד למעבר בין מפלסים, או לטפס על סולם המצויד בכלוב מגן מטרים. 10 שגובהו עד • הטיפוס על הסולם ייעשה באופן שהעובד יכול להיאחז בשלוש נקודות משען, לפחות, בכל שלב של הטיפוס. סולמות

19 • לא יטפס עובד על סולם מצדו הפנימי ובשיפוע הפוך לאופן הצבתו. • אין לטפס על סולם שאורכו מעל שני מטרים, אלא עד מטר אחד מהקצה העליון אלא אם קיים מאחז יד בגובה של מטר אחד במשטח הדריכה העליון. והוא יעוגן או שעובד נוסף יחזיק אותו 4- ל 1 • הסולם יעמוד בשיפוע שבין • על מדרג הסולם יעמוד רק עובד אחד בו-זמנית, והעומס על המדרג ק"ג. 150- יפחת מ עבודה על סולם • טיפוס וביצוע עבודות שאינן ממושכות וקבועות, ללא הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו לאובדן שיווי משקל, מותר בסולם קבוע מטרים. 4.5 עד • עבודה מעל סולם מותרת לעובד שעבר הכשרה אצל מדריך מוסמך לעבודה בגובה. ) יכול לקבל הסמכה לעבודה בגובה 18 • רק עובד בגיר (מעל גיל • יש לחדש את ההכשרה בגובה אחת לשנתיים על ידי רענון, שייעשה על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה בעל אישור תקף. • העבודה תתבצע רק לאחר לבישת אמצעי מיגון ואבטחה, הכוללים: . רתמת בטיחות תקינה מושלמת ומתאימה למידות העובד. 1 . העובד מאובטח במערכת לבלימת נפילה, המעוגנת בחלק היציב. 2 . העובד חובש קובע מגן ונועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות 3 נגד החלקה.

20 גגות גג שסוכך חומר שמבחינת חוזקו איננו בטוח גג שביר - לנשיאת משקלו של אדם, כגון לוחות אסבסט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי, זכוכית, לוחות בידוד או לוחות אחרים. אנכי. 2- אופקי ו 3 גג ששיפועו עולה על היחס של גג תלול - גג שפניו העליונים חלקים, רטובים או שנמצא גג חלק - עליהם חומר מחליק כלשהו. גגות תלולים ושבירים • אין לעבוד על גג שלא עבר בדיקת מהנדס • אין לעבוד לבד על גג שביר • יש לדאוג למערכת עבודה למשטחי דריכה / זחילה או חבל עבודה למיקום ותמיכה • יש לדאוג למערכת אבטחה לבלימת נפילה • יש לוודא מרחקי בטיחות מתאימים לפי סוג מערכת האבטחה משטחי עבודה מוגבהים • חובה לגדר ולשלט אזורי סכנה • אסור לבצע עבודה על ידי עובד בודד • חובה לבצע סריקה מוקדמת של משטח העבודה

21 מקום מוקף • מקום מוקף מוגדר בסימן ח': אדים מסוכנים, בפקודת הבטיחות בעבודה. • יש לבצע בדיקת נוכחות גזים באמצעות גלאי גזים לפני כניסה למקום מוקף ולתעד אותה בתכנון מוקדם למשימה אחוז והיעדר אווירה רעילה ונפיצה 21- ל 19 • יש לוודא רמת חמצן בין • יש לגדר ולשלט את פתח המקום המוקף ולפעול למניעת כניסת עוברי אורח או כלים בקרבת הפתח • אם קיימת סכנת נפילה, יש להירתם למניעת הנפילה בקרבת פתח המקום המוקף • לפני הכניסה למקום מוקף יש לסגור, לנעול ולתייג מערכות אשר נמצאות בתוכו (נוהל "נעילה ותיוג" - )L.O.T.O - LOCK OUT TAG OUT • יש לשחרר מקורות אנרגיה לפני כניסה למקום מוקף • כל כניסה של עובד למקום מוקף תתבצע בנוכחות משגיח, המצויד ברתמת בטיחות ובמערכת ריסון ומכיר את מערכות העבודה, האבטחה והחילוץ במקום המוקף. כניסת העובד תתבצע לאחר תדרוך בין המשגיח לעובד הנכנס לגבי דרכי התקשורת ונוהל החירום • המשגיח יהיה בקשר עם העובד הנכנס, בכל זמן העבודה, בתוך החלל המוקף • בכניסה למקום מוקף יש להשתמש במערכת אבטחה, המעוגנת מחוץ למקום המוקף, כך שניתן יהיה לחלץ את העובד בשעת חירום • אסורה עבודת אדם בודד במקום מוקף

המוקד הלאומי "קו החיים" לדיווח על מפגעים בעבודה ולפניות הציבור בנושאי בטיחות ושירותי המוס"ל www.osh.org.il 9214 המוסד לבטיחות ולגיהות הכתובת שלך לעולם הבטיחות והבריאות התעסוקתית

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=