www.osh.org.il

מרץ 2011

 

כלכלה ירוקה ועיסוקים ירוקים: תחזית סיכונים בטיחותיים ובריאותיים לשנת 2020

מאת: ד"ר אשר פרדו *

 

במשך חמישים השנים הארונות התפתחו הרבה מגורמי הסיכון הבטיחותיים והבריאותיים בקצב איטי יחסית. אולם, השילוב של האצת קצב השינויים הטכנולוגיים יחד עם עליה בפוטנציאל השאיפה ל"כלכלה ירוקה" הביא לתובנה חשובה שיש לחזות סיכונים חדשים בעקבות השילוב הזה.

מצפה הסיכונים של האיחוד האירופי (ERO) יזם פרוייקט לחיזוי סיכוני בטיחות ובריאות חדשים, שמתעוררים בהקשר עם שימוש בטכנולוגיות חדשות במסגרת "עיסוקים ומקצועות ירוקים". החיזוי מיועד לשנת 2020 ויוזם הפרוייקט פרסם עליו לאחרונה דו"ח ביניים. מטרת הפרוייקט היא לייצר מערכות תרחישים לשנת 2020, שיכסו תחום של טכנולוגיות חדשות בעיסוקים ירוקים, ואת השפעותיהם על בטיחות ובריאות העובד, כדי שהמידע המצטבר בנושא זה יסייע למקבלי ההחלטות במדינות האיחוד האירופי יחד עם האיגודים המקצועיים והעובדים לקדם את הסיכונים החדשים ולייצר סביבת עבודה בטוחה ובריאה יותר.

עיסוקים ומקצועות ירוקים מוגדרים ככאלה הכוללים פעילות כלכלית קשורה לשימור הסביבה ואיכותה ולשימור משאבים טבעיים. גופים העוסקים בזיהוי עיסוקים ירוקים ממיינים אותם בשני אפיקים:
1. עיסוקים הנוגעים לתהליכי יצור ושיטות עבודה (פרקטיקות) המוגדרים כידידותיים לסביבה ובעלי השפעה חיובית עליה, ומצמצמים את ניצול המשאבים הטבעיים. באפיק זה, המוצר עשוי להיות לא ידידותי לסביבה על אף הטכנולוגיה הירוקה ליצורו.
2. עיסוקים הנוגעים לייצור מוצרים וסחורות ירוקים ולאספקת שירותים ירוקים ללא קשר לתהליך שהביא לייצורם. גם כאן המוצרים ידידותיים לסביבה , אך תהליך הייצור והטכנולוגיה לא בהכרח מוגדרים ככאלה.

עיסוקים ומקצועות ירוקים מעורבים בקטגוריות שונות של תהליכי יצור, מוצרים ושירותים, לדוגמה:
  • יצור אנרגיה ממקורות חדשים שאינם פוגעים בסביבה, כגון יצור חשמל, חום ודלק ממים, רוח, ביומסה, אנרגיה סולרית.
  • מוצרים ושירותים המשפרים את יעילות האנרגיה המושקעת, כגון בניה ירוקה, איחסון אנרגיה, רכב חוסך אנרגיה.
  • מניעת זיהום של גזי חממה וניקוי זיהום קיים מהם.
  • סילוק פסולת מזיקה מהסביבה או מניעת יצירת חומרי פסולת בשיטות שונות, לדוגמה, מיחזור.
  • שימור משאבים טבעיים וניצולם באופן מופחת, כגון מוצרים ושירותים הקשורים בחקלאות אורגנית, שימור מים, אדמה וטבע, שימור יערות.
דוגמה לשירותים ירוקים היא הגברת המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים, אכיפת תחיקה סביבתית, חינוך והכשרה הקשורים לטכנולוגיות ושיטות ירוקות.

מעורבות עובדים בעיסוקים ירוקים יכולה להופיע במספר מעגלים כאשר המעגל הראשון הוא מעורבות ישירה בתהליכי יצור וטכנולוגיות חדשות והמעגל השני הוא מקצועות ועיסוקים עקיפים הנמצאים באינטראקציה עם המעגל הראשון או משרתים אותו.

הפרוייקט כולל שלוש פאזות נפרדות כאשר מטרת הראשונה בהן היא לזהות גורמי מפתח המניעים את השינוי המתחולל שיכול לתרום לייצור והתפתחות של סיכונים הקשורים בעיסוקים ירוקים. הפאזה השניה בפרוייקט תעסוק בחיזוי, זיהוי ואיתור חידושים טכנולוגיים שעלולים להוביל להתפתחות גורמי סיכון וסיכונים חדשים ובהם מעורבים עיסוקים ומקצועות ירוקים. הפאזה השלישית תיועד לסדרת סדנאות בכל אירופה שמטרתן לייצר תרחישים אפשריים המבוססים על שתי הפאזות הראשונות במטרה ליצור כלים להתמודדות עם הסיכונים החדשים בתרחישים אלו.

סיכונים תעסוקתיים בריאותיים ובטיחותיים חדשים מוגדרים ככאלה שלא היו קיימים בעבר ועלולים להגרם ע"י תהליכים חדשים, טכנולוגיות חדשות, סוגים חדשים של מקומות עבודה, שינויים ארגוניים וחברתיים במקום העבודה. סוגייה קיימת (שלא הוכרו בה סיכונים) תוגדר כאחת הכוללת סיכון חדש אם יחול שינוי לגביה בתפיסה החברתית והציבורית, או אם עובדות מדעיות חדשות מזהות אותה כסיכון. לדוגמה, בעת התקנת לוחות סולריים המשמשים כמקור אנרגיה, עלולים להתפתח צירופי סיכונים כגון סיכוני חשמל יחד עם סיכוני עבודה בגובה. סיכונים אלה אינם חדשים, אך עקב הופעתם בטכנולוגיה ירוקה חדשה שלא היתה קיימת בעבר הם יתפסו כסיכונים חדשים. תפיסה דומה קיימת לגבי סיכונים בעיסוקים קיימים אחרים כגון הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל, הנדסת מיזוג, הנדסת כימיה, נגרות, אלקטרוניקה, טכנאות, שינוע ועוד כל עוד הטכנולוגיות בהן מעורבים עיסוקים אלה הן חדשות וירוקות כגון בניה ירוקה, רשת חכמה דיגיטלית (חשמל ותקשורת), אנרגיה סולרית, תעשיית דלקים ביולוגיים מתקדמים. לעומת זאת, שירותי "צווארון לבן" בתעשיה הירוקה אינם נתפסים ע"י גופים מסויימים ככאלה שבהם עלולים לצמוח סיכונים חדשים, כיוון ששירותים אלה לא השתנו במהותם, אינם מהווים טכנולוגיה ירוקה חדשה והסיכונים הקודמים בהם נשארו כשהיו.

הגדרת הסיכון החדש צריכה להבחן גם דרך מרכיב של גידולו עם הזמן עקב גידול בגורמי הסיכון המעורבים בו, או עליה בהסתברות להתרחשות הסיכון או עליה בחומרתו.

הגורמים המניעים להתפתחות של תעשיות ירוקות וכלכלה ירוקה, ובעקבות כך גם לסיכונים אפשריים בתעשיות אלה, הם מגוונים ונסקרו בדיווחים ספרותיים רבים. החשובים ביניהם הם: שאיפה לקיימות ארוכת טווח של הסביבה הטבעית ושמירה על איכותה; מדיניות לגבי שינויים אקלימיים; צמצום משאבי מים; מודעות לסיכונים; דרישה להגנה על משאבים טבעיים ע"י ציבור וממשל; מניעים פיננסיים ןתחיקתיים; תחרותיות כלל עולמית; אינטרסים פוליטיים וכלכליים. מניע נוסף הוא השאיפה לתלות מופחתת בפחמן אורגני המהווה מצד אחד מקור לאנרגיה, דלק וכו' ומאידך מקור לפליטת פחמן דו חמצני כגז חממה.

הדו"ח מתאר את שיטות איסוף הנתונים בפאזה הראשונה של הפרוייקט ואת תוצאות הנתונים שנאספו בהקשר לכוחות המניעים לשינויים טכנולוגיים. הסקר כלל שאלונים מובנים וראיונות, וניתוח התוצאות הביא בסופו של דבר לקיבוץ של 16 גורמים מניעים לפיתוח תעשיות ירוקות. בנסיון לדרג את ההעדפה שניתנה לגורמים ע"י המרואיינים לא התקבלו הבדלים בולטים בין הגורמים המניעים, אך בדירוג הירארכי של חשיבות הגורמים המניעים ליצירת כלכלה ירוקה הופיעו בקרה ותמריצים ממשלתיים ורצון לשימור הסביבה בדירוגים הגבוהים ביותר, לפני מקורות לאנרגיה חלופית, צמיחה כלכלית ודעת הציבור, ואילו טכנולוגיות להפקת דלק פוסילי ופיתוח אנרגיה גרעינית הופיעו בדירוג הנמוך ביותר.

הדו"ח מונה גורמים מניעים לפיתוח כלכלה ירוקה לצד דוגמאות של סיכונים העלולים להתפתח מפיתוח זה. תהליכים דמוגרפיים, כלכליים, סביבתיים ואחרים עלולים להביא לצמיחת סיכונים חדשים: עליה בתוחלת החיים מגדילה את גיל הפרישה מעבודה, אולם דווקא הגיל המבוגר עלול להיות רגיש יותר לסיכונים בטכנולוגיות ירוקות; לעליה באחוז הנשים בעבודה עלולה להיות משמעות בעבודה עם חומרים חדשים וטכנולוגיות ירוקות; הפרישה הקרבה מעבודה בקרב גל התינוקות הגדול אחרי מלחמת העולם השניה (baby-boomers) עלולה ליצור מחסור בכישורים וותק ולהוות איום לחסרי נסיון שיחליפו את הפורשים; עליה בהשמנת יתר אצל עובדים עלולה ליצור אצלם סיכונים מעיסוק בחומרים חדשים בתעשיות הירוקות; עיור מוגבר עלול ליצור בעיות זיהום חדשות; עליה בטכנולוגיות ירוקות המטפלות בפסולת ומיחזורה עלולה ליצור סיכונים חדשים מהפסולת עצמה ומהשינויים שיחולו בה בעקבות טכנולוגיית הטיפול. פיתוח שיטות חדשות בביוטכנולוגיה עלול לחשוף את העובדים לסיכונים חדשים שחלקם בעלי משמעות גנטית.

גם בארה"ב קמה בשנת 2009 יוזמה ממשלתית באמצעות הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה, כאשר מטרת היוזמה היא לספק מידע על מספר העיסוקים הירוקים ומגמת גידולם לאורך זמן, פיזור גיאוגרפי, תעסוקתי ותעשייתי של העיסוקים, שכר עובדים בעיסוקים ירוקים.

* ד"ר אשר פרדו, מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות, עפ"י

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs_TERO11011ENN