תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח - 1998

מתוך אתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה.
באתר sviva.gov.il פרטי תחיקה נוספים.

לחץ כאן לנוסח המלא