תשובת השבוע ממרכז המידע 13.3.11
השאלה:
מהי ההסמכה הנדרשת להפעלת סוגים השונים של עגורנים?

1. מצורף להלן מתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992 תוספת ראשונה - "סוגי עגורנים ודרגות עומס".

סוגים

דרגות עומס

א

עגורן צריח

ב

עגורן נייד

ג

עגורן גשר עילי ועגורן שער

ד

עגורן להעמסה עצמית

1

עד 3 טון

עד 30 טון

ללא תא הפעלה בלבד

עד 1 טון

2

עד 9 טון

עד 90 טון

עם תא הפעלה ובלעדיו

ללא הגבלת עומס

3

עד 12 טון

עד 150 טון

 

 

4

ללא הגבלת עומס

ללא הגבלת עומס

 

 

כמו כן ראה בפרק שלישי של התקנות: תקנה7 - תנאי הסמכה לעגורנאים

7.   (א) רשות ההסמכה לא תתן למבקש הסמכה כעגורנאי, אלא אם כן נוכחה לדעת שנתקיימו במבקש כל אלה:

(1) מלאו לו 18 שנים;

(2) לגבי מפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' - עבד חודשיים רצופים, ולגבי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' עבד שבועיים רצופים, בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך לעגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה;

(3) הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי;

(4) עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר בידי מפקח העבודה הראשי; המבחן למפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' ייערך בידי מחלקת הבחינות של האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם של משרד העבודה והרווחה, והמבחן למפעילי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' ייערך בידי בוחן שימנה מפקח העבודה הראשי.

(ב) רשאי להיבחן -

(1) בעל תעודה המעידה על סיום קורס להכשרת עגורנאים המוכר בידי מפקח העבודה הראשי.

(2) אדם אשר הוכיח לשביעות רצונו של מפקח העבודה האזורי, שהוא עבד כעגורנאי כאמור בתקנות 5 או 8 ושהוא בקי בהפעלת עגורן מהסוג ודרגת העומס שלגביו הוא מבקש הסמכה.

(ג) עגורנאי שהוסמך להפעיל עגורן מסוג א' או ב' בתוספת הראשונה יהיה רשאי להפעיל גם עגורנים מסוגים ג' ו-ד' בתוספת כאמור.

 

ראה את ההרשאה הניתנת בסעיף קטן (ג) לבעלי הסמכה מסוגים ג' ו-ד'.

מעבר לכך לא אותר בתקנות פירוט השוואתי של מרכיבי הרישיון מסוגים ג' ו-ד'.


2.    מידע נוסף:

ראה מצורף להלן מאתר של משרד התמ"ת בכתובת:

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/6E6CFD19-26CB-4BFB-B4CE-6241CC8D08CB.htm

 

ריכוז הסמכות של עגורנאים / אתתים

סוג נותן שירות

דרישות לקבלת הסמכה

חוק, תקנות, נוהל

א –  עגורן צריח

(אין נגיעה לאגף הפיקוח להוצאת הסמכה)

עבר בדיקה רפואית ע"י רופא מורשה ונמצא מתאים לעבוד כעגורנאי

סיים קורס עגורנאים המוכר ע"י מפקח עבודה ראשי

עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי בידי מח' בחינות/האגף להכשרה

 ולפיתוח כ"א

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג- 1992

ב – מפעיל עגורן נייד

(אין נגיעה לאגף הפיקוח להוצאת הסמכה)

עבר בדיקה רפואים ע"י רופא מורשה ונמצא מתאים לעבוד כעגורנאי

סיים קורס עגורנאים המוכר ע"י מפקח עבודה ראשי

עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי בידי מח' בחינות/האגף להכשרהולפיתוח כ"א

 

ג - מפעיל עגורן גשר

עבר בדיקה רפואים ע"י רופא מורשה ונמצא מתאים לעבוד כעגורנאי

סיים קורס עגורנאים המוכר ע"י מפקח עבודה ראשיעמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי בידי רשות הסמכה שאושרה ע"י מפקח עבודה ראשי

 

ד - מפעיל עגורן להעמסה עצמית

עבר בדיקה רפואים ע"י רופא מורשה ונמצא מתאים לעבוד כעגורנאי

סיים קורס עגורנאים המוכר ע"י מפקח עבודה ראשי

עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי בידי רשות הסמכה שאושרה ע"י מפקח עבודה ראשי

 

ה - אתת

סיים קורס עגורנאים המוכר ע"י מפקח עבודה ראשי

עבר בדיקה רפואים ע"י רופא מורשה ונמצא מתאים לעבוד כעגורנאי

עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי שאישר מפקח עבודה ראשי ברשות הסמכה

 


( דויד זיו , 49889)