תשובת השבוע ממרכז המידע 14.06.09
השאלה:
מהן הדרישות לבדיקות רפואיות להסמכת מפעילי עגורנים ואתתים?

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992.

א. תקנה 7(3) - תנאי הסמכה לעגורנאים
(3) הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי;

ב. תקנה 8 - הסמכה זמנית
על אף האמור בתקנה 7(א)(2) רשאית רשות ההסמכה לתת הסמכה זמנית לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים לאדם להוכיח, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, שהוא עבד כעגורנאי ושהוא בקי בהפעלת עגורן מהסוג ודרגת העומס שלגביו הוא מבקש הסמכה ובלבד שנבדק בדיקות רפואיות בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי

ג. תקנה 10 (3) - תנאי הסמכה למתן איתות
(3) הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים למתן איתות;

ד. תקנה 11 - הסדר הבדיקות הרפואיות
(א) המבקש הסמכה בהתאם לתקנות אלה ימסור לרופא המורשה ידיעות מלאות על מצב בריאותו ויאפשר לרופא המורשה, על פי דרישתו, לאסוף ידיעות נוספות מכל רופא או מוסד רפואי שטיפלו בו.
(ב) הבדיקה הרפואית של המבקש הסמכה כעגורנאי או כאתת תכלול את הבדיקות הרפואיות ובדיקות המעבדה המפורטות בתוספת השלישית.
(ג) בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים א ו-ב חייב לעבור בדיקות ביקורת רפואיות במועדים שיקבע הרופא המורשה, ובלבד שבין בדיקה לבדיקה לא חלפה שנה לגבי מי שמלאו לו חמישים שנה, שנתיים לגבי מי שמלאו לו שלושים שנה או שלוש שנים לגבי מי שטרם מלאו לו שלושים שנה.
(ד) בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או כאתת יצהיר בפני רשות ההסמכה, אחת לשנתיים, על העדר שינויים במצב בריאותו לפי הנוסח שבתוספת הרביעית.
ה) הרופא המורשה רשאי לדרוש בדיקה רפואית חוזרת, במועד שיקבע, לעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או לאתת מוסמך, אם הוא סבור, על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית שערך או על סמך מידע שקיבל, שהדבר נחוץ עקב מצבו הבריאותי.
(ו) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:
      (1) חדות ראיה נמוכה מ-612 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים;
      (2) שדה ראיה היקפי קטן מ-55 מעלות בכל צד;
      (3) ירידה בכושר השמיעה התחושתית - עצבית בשתי האוזניים באחד או יותר מאלה:
           (א) מעל ל-30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;
           (ב) מעל ל-40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ;
           (ג) מעל ל-50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 הרץ.
      (4) נמצאה אצלו אי-התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו)(3), רשאי רופא מורשה לאשר עובד כמתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת, אם עבר בהצלחה מבחן שמיעה קליני (קול רגיל וקול לחישה במרחק של 2 מטרים לפחות).

(ז). תוספת שלישית
תקנה 11(ב))
בדיקות רפואיות ובדיקות מעבדה לעגורנאים ולאתתים
(א) בדיקה קלינית כללית.
(ב) בדיקת כושר ראיה, לרבות חדות הראיה ושדה ראיה היקפי (פרימטריה).
(ג) בדיקת כושר השמיעה.
(ד) בדיקת שתן כללית, לרבות בדיקת החלבון, הסוכר והמשקע.
(ה) כל בדיקה רפואית קלינית ובדיקת מעבדה נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה

מידע נוסף:

תוספת ראשונה (תקנות 1 ו-3)

התקנות מתייחסות לסוגי עגורנים כדלהלן:
1. עגורן צריח
2. עגורן נייד
3. עגורן גשר עילי ועגורן שער
4. עגורן להעמסה עצמית.

(יעקב מאירסון , 44780)