תשובת השבוע ממרכז המידע 19.09.04
השאלה:
מהן הדרישות בקשר לסימון מעברים למלגזות והולכי רגל?

א. קיום נתיבים ומעברים
1.נושא מעברים בטוחים במקומות עבודה מעוגן ב:
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970
סעיף 49 סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר
..... אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; ....
2. אין המחוקק מפרט את האופן בו יש לקיים הפרדה וסימון נתיב המלגזות במפעל וכמו כן אין התייחסות למקום מעבר בטוח להולכי רגל.
גם בבדיקה שערכנו ב: תקנות התעבורה - חלק י': "סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים" וכן בתחיקת הבטיחות לא אותרה התייחסות לנושא מידות מעברים.
3.לגבי מיקרים ספציפיים מוצע להתייעץ עם מומחה תכנון ובנייה המתמצא בתחום זה.

ב. מעבר עובדים - מעבר מלגזות - תחיקה בתכנון ובניה
- רוחבו של מעבר עובדים בין שטחי אחסנה מומלץ שיהיה לכל הפחות 1.10 מטר , כך שיאפשר מעבר של 2 אנשים בו-זמנית.
- דרישה לפרוזדורים ("מעברים" בהקשר לנושא הנדון) מוגדרת ב:
תקנות התכנון והבניה תוספת שניה, חלק ב', סימן ג', תקנות 3.20-3.22. לפי התקנות הנ"ל:
 • רוחב מעבר עובדים החופשי בבניין להחסנה, לתעשייה או למשרד צריך להיות לפחות 1.10 מטר (כדי לאפשר מעבר בו זמני של לפחות 2 אנשים).
 • הגובה החופשי במעבר צריך להיות לפחות 2.0 מטר (חוק התכנון והבניה, תוספת שניה, סימן ב', תקנה, 2.03)
 • רוחב הפרוזדור למעבר אדם בין המדפים צריך להיות לפחות 0.75 מטר.
 • בדרכי מעבר כלי רכב לשינוע פנימי, לרבות מלגזות יש להשאיר 0.50 מטר מרווח בטיחות משני הצדדים.
לרוחב המלגזה יש השפעה על רוחב המעבר הראשי. הרוחב הזה צריך לאפשר למלגזה כניסה חופשית מהמעבר הראשי למעבר הפנימי.

ג. סימון נתיבי מלגזות
לגבי סימון נתיב המלגזה חשוב לצבוע בצהוב את נתיב התנועה ולהשאיר טווח בטחון של חצי מטר מכל צד של המעבר, רוחב זה צריך בין השאר לאפשר למלגזה כניסה חופשית מהמעבר הראשי למעבר הפנימי.

ד. יש לציין שבכל שימוש במלגזה יש להתאים את סוגה לביצוע עבודות הרמה ושינוע ספציפיות. התאמה זו יש להטיל על המומחה בנושא.

ה. חומר נוסף בנושא
 1. האם ישנן הגדרות לקביעת רוחב מעברים במחסן? תשובת השבוע ממרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות שפורסמה באתר בתאריך 24.11.02
 2. בטיחות באחסנה ומידוף גובה - תכנון מחסן (דף מדף מס' 42)
 3. תנועת כלי רכב בתוך מפעל. (דף מדף מס' 53)
 4. רוחב שורות במחסן חומרים עבור מעבר מלגזות (מרכז מידע מס' 21642).
 5. "A safe workplace , safe vehicles and safe drivers", pp. 12-16 in HSE,
  Workplace transport safety: guidance for employers , (010)
הערה: ניתן לעיין בחומר הנ"ל במרכז המידע שלנו.

ו. מוצע בין השאר לערוך סקר סיכונים לאיתור מפגעי תעבורה פנימיים ,זאת ע"מ לבחון נקיטת האמצעים המתאימים לסילוק המפגעים ומזעור הסיכונים האפשריים .
כן מוצע שבמסגרת ההדרכות הניתנות לעובדים , כמתחייב ע"פ: "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999", לרענן לכלל העובדים ( כולל מלגזנים) את דגשי הבטיחות הנוגעים לתחום התחבורה ולפרט דרכים להימנע ולהישמר מהסיכונים הנובעים ממנו.

(צימר אבי , 31047)