www.osh.org.il

יולי 2009

 

יעילותן של תכניות להגנה מחשיפה לרעש ולשימור השמע

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

מיליוני עובדים חשופים למפלסי רעש המגבירים את הסיכון לליקוי או לירידה בשמיעה. בהרבה מדינות קיימות תכניות מחייבות לשימור השמע כחלק מהתערבות החוק והמעסיק ונקיטת אמצעים להגנת האוזן מנזקי רעש, אבל מעט ידוע על האפקטיביות של התכניות הללו.

ארגון "קוכראן", שהוא ארגול ללא כוונות רווח, המספק מידע עדכני בתחום שירותי הבריאות והשפעות בריאותיות של גורמי סיכון, ערך סקירה שיטתית של מאגרי מידע ודלה מאמרים על תוצאות של התערבויות למניעת נזקים מרעש בקרב עובדים.

עשרים ואחד מחקרים נכללו בסקירה. הקריטריונים להכללת מחקרים בסקירה היו:

  1. מחקרים שבהם נערכה בחירה אקראית של עובדים חשופים וקבוצת בקורת של עובדים לא חשופים (randomized controlled trials).
  2. מחקרי התערבות ותכנון על פי סדרת זמן (interrupted time series) בהם נבדקת תופעה או השפעה באופן חוזר בקרב קבוצה שעברה פעולת התערבות המשפיעה על הפרמטר הנבדק.

הסקירה הראתה את הממצאים הבאים.

במחקר אחד נמצאה ירידה ברמות הרעש לאחר שינוי בתקנות בתעשיית המכרות. חציון הירידה במפלסי הרעש היה 27.7 dBA עם קצב ירידה של 2.1 דציבל בשנה. בשישה מחקרים שכללו 169 עובדים צמצמה הגנת השמיעה את חשיפת העובדים, אך המחקרים היו בעלי איכות נמוכה. לעומת זאת, במחקר איכותי אחד נמצא שהעדר הוראות מתאימות לאופן השימוש באטמי אזניים גורם להגנה בלתי מספקת על השמיעה.

חמישה עשר מחקרים נוספים, שכללו 75,672 משתתפים, העריכו את ההשפעות ארוכות הטווח של הגנה מחשיפה לרעש. שישה מהם הישוו את השפעתן של תכניות לשימור השמע על ירידה בשמיעה בקרב עובדים חשופים לרעש לעומת ירידה בשמיעה אצל עובדים לא חשופים. אחד המחקרים מתוך השישה הצביע על כך שהסיכון לירידה בשמיעה אצל מתגייסים לצבא, החשופים לרעש התקפי (ירי), גבוה פי שלושה מזה של עובדים לא חשופים, למרות שהחיילים היו מוגנים. מחקר אחר מצא שהסיכון לירידה בשמיעה בקרב עובדים חשופים, אך מוגנים, גבוה פי ארבעה מסיכון זה בקרב עובדים בלתי חשופים. בארבעת המחקרים הנותרים, שנערכו במקומות בהן היתה תכנית לשימור השמע, לא נמצא הבדל משמעותי בירידה בשמיעה בין עובדים חשופים מוגנים לבין עובדים לא חשופים (ממוצע של 0.5 דציבל יותר בירידה בשמיעה בעובדים חשופים בתדירות 4000 הרץ), אך תקפותן של התוצאות לוקה באי-ודאות.

צמצום הסיכון תלוי באיכות התכניות לשימור השמע. בשלושה מחקרים נמצא כי תכנית איכותית לשימור שמע הפחיתה את הסיכון לירידה בשמיעה יותר מתכניות שאיכותן היתה נמוכה. הנחתת הרעש ע"י מגיני אזניים בתנאי שדה היתה נמוכה באופן עקבי מההנחתה הנקובה ע"י היצרן.

ככלל, מהמחקרים עולה כי קיימות ראיות סותרות לגבי יעילות הגנה על השמיעה ותכניות לשימור השמע. הראיות להצלחת תקנות לצמצם את רמות הרעש במקומות עבודה הן בעלות איכות נמוכה. מסקנת הסוקרים היא שיש צורך בתכניות איכותיות יותר לטווח ארוך ובאכיפה טובה יותר של החוק. מדידות רעש ומדידות אודיומטריות טובים להערכת תכניות לשימור השמע.

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי

http://www.cochrane.org/reviews/en/ab006396.html