www.osh.org.il

אוגוסט 2009

 

חשיפה לשדות מגנטיים במשרדים

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

במאמר קודם בעלון האלקטרוני (יוני 2009) הוצגה גישת התחקיר הסביבתי והאפידמיולוגי לבדיקת חשש לשיעור סרטן גבוה מהצפוי בקרב עובדי משרדים. הגורמים הסביבתיים החשודים היו גורמים כימיים וביולוגיים, ומערכות האיוורור בבנין היו אחד מהגורמים החשודים להסעת מזהמים.

המאמר בעלון זה דן בתחקיר דומה של מקרה, אך המקור החשוד הפעם הוא שדות מגנטיים שמקורם בשרתים (servers) של מחשבים וציוד נלווה הממוקמים בחדרים יעודיים במבנה משרדים. גם במקרה זה הוגשה בקשה למכון הלאומי האמריקאי לבריאות ובטיחות תעסוקתית (NIOSH) לחקירת אפשרות של עודף תחלואת סרטן במשרדים של מחלקה לשירותי מידע. אפשרות חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים מציוד מחשבים מטרידה עובדים שאינם מעורבים בעבודתם בטיפול בציוד זה, כיוון שהוא נוכח בשכנות לחדרי משרדים בהם הם שוהים במשך היום. סוגיה זו מורכבת יותר כיוון שנשאלת השאלה מה סוג תקני החשיפה שיש להתייחס אליהם במקומות עבודה כאשר העובד בהם אינו מוגדר כעובד בגורם הסיכון, ולאור העובדה שתקנים לחשיפה תעסוקתית לשדות מגנטיים גבוהים בסדרי גודל מאלו המומלצים כיום לציבור הרחב ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הטיפול במקרה הנוכחי חולק לחקירת מקרי הסרטן שאירעו במקום העבודה ולמדידת חשיפה לשדות מגנטיים בהשוואה לרמות מרביות תעסוקתיות.

מתוך 50 עובדים (39 בהווה ו- 11 בעבר) נפטר אדם אחד מסרטן ושבעה אובחנו כחולים תוך תקופה של כ- 7 שנים. התפלגות סוגי הסרטן בין שבעת העובדים היתה: 3 מקרים של סרטן שד, מקרה אחד של סרטן הלבלב, מקרה אחד של סרטן הריאה (עובד מעשן), מקרה אחד של סרטן עור ומקרה אחד של סרטן התוספתן. בירור התמונה של מספר מקרי הסרטן (סוג המקרים, גיל, ותק בעבודה, אטיולוגיה אפשרית, השוואה לשיעור הסרטן באוכלוסיה הכללית) לא הראה שיעור חריג ולא היתה סבירות לקשר בינם לבין חשיפות במקום העבודה.

מדידת חשיפה אישית של עוצמת שדות מגנטיים נערכה ל- 8 עובדים במקומות שונים באתר הנבדק ובמקביל נערכה מדידה בנקודות רבות בשטח תוך התמקדות על חדרי השרתים של המחשבים וסביבתם הקרובה. תדירויות שנסרקו היו בין 5 – 2,000 הרץ. המדידות האישיות בחדרי השרתים הראו רמות ממוצעות שבין 1.3 – 2.7 מיליגאוס. רמות נמוכות מ- 1 מיליגאוס נמדדו בחדרי משרד, אולם כאשר הופעלו בחדרים אלו מכונה לגריסת נייר או תנור חימום נמדדו בקרבתם רמות של מאות ועשרות מיליגאוס, בהתאמה. רמות אלה נמוכות בהרבה מרמת התקן התעסוקתי המומלץ, העומדת על 10,000 מיליגאוס כרמת תקרה לתדירות של הרשת החשמלית. בשתי מדידות שיא אישיות התקבלו ערכים של 1,000 מיליגאוס ומעלה. ערך זה מהווה את רמת התקרה לעובדים בעלי קוצבי לב כאשר תדירות השדות היא תדירות הרשת החשמלית.

עוצמות השדות במדידות השטח בחדר השרתים נעו בין 0.5 – 1,000 מיליגאוס כאשר הרמות הגבוהות ביותר נמדדו סמוך ללוחות חשמליים (פנלים) בארונות השרתים, סמוך ליחידות חלוקת זרם להסרת עומסים (PDU) ויחידות הקירור של השרתים. רמות גבוהות נמדדו גם בחדרים של סוללות גיבוי.

הסקר מראה שבחדרי משרדים הסמוכים לחדרי שרתים מתקבלת רמה נמוכה מאד של שדות מגנטיים שאינה עולה על רמות במקומות עבודה בעלי עיסוקים דומים ונמצאת בתחום המומלץ לציבור הרחב ע"י המשרד להגנת הסביבה, אך בחדרים של ארונות שרתים, ובייחוד באלה בהם ריכוז הארונות גבוה, יש סבירות לקבלת רמות גבוהות בתדירות הרשת החשמלית. יש למנוע כניסת עובדים שהושתלו להם קוצבי לב או התקנים רפואיים חשמליים אחרים לחדרי שרתים מחשש לשיבוש פעולת הקוצבים ע"י השדות המגנטיים. הגבלת זמן שהייה בחדר שרתי מחשב והגדלת המרחק של עובד ממקורות של שדות מגנטיים הן דרכים מומלצות לבקרת חשיפה.

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי

http://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2008-0286-3084.pdf