תשובת השבוע ממרכז המידע 29.08.10
השאלה:
מהן דרישות בטיחות בעבודה עם קרינת לייזר - רמת הסיכון 4?

1. עבודה עם לייזרים תתבצע עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר) התשס"ה-2005. בתקנות הנ"ל מפורטות דרישות לבטיחות וגיהות בעבודה עם לייזרים בהתאם ורמת הסיכון.

להלן מידע מתוך התקנות הנ"ל: יש לבצע סקר סיכוני בטיחות ובריאות ובדיקות רמות החשיפה לקרינה של העובדים במקום עפ"י התקנות. סקר זה נעשה ע"י "מעבדה מאושרת"/בודק מעבדה מאושר. כל פעילות הקשורה לבטיחות בעבודה עם לייזר במיתקן תרוכז ע"י "ממונה על בטיחות לייזר".

משמעותם בתקנות של "ממונה על בטיחות לייזר" ו"מעבדה מאושרת" להלן:
 • "ממונה על בטיחות לייזר" - מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לבצע הכשרה והדרכה לפי תקנה 6
 • "תנאים לאישור ממונה על בטיחות לייזר".
 • "מעבדה מאושרת" - מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי לפי תקנה 9 לבצע פעולות כמפורט בתוספת הראשונה.
החברות המאושרות כ"מעבדה מאושרת" משמעותן:
 • ממ"ג, מעבדה לבטיחות קרינה, טל': 08-9434364.
 • חברת "דגש", טל' 03-7511300.
 • מכון התקנים - מעבדת חשמל ואלקטרוניקה, טל' 03-6467811.
2. התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד לייזר תבוצענה לפי הנחיות היצרן שחייב לצרפן לציוד עפ"י דרישות החוק. דרישות למידע הנכלל במדריך למשתמש של היצרן קיימות בת"י 600825 - תקן מחייב כמוזכר בתקנות בנושא עבודה עם קרינת לייזר.

3. חוברת מידע שהוצאה ע"י מרכז מידע של מוסדנו ת-149 בטיחות השימוש בלייזרים, חוברת זו דנה באופן מפורט בנושא קרינת לייזר וכוללת התייחסות לדרישות עיקריות של התקנות בנושא עוסקים בקרינת לייזר. שימוש במכונת לייזר יעשה לפי הנחיות יצרן. ת"י 60825 המוזכר בתקנות בנושא קרינת לייזר כולל דרישות לתוכן של מדריך למשתמש במוצר לייזר.

בדרך כלל, במכשיר תקני ותקין שמיוצר לפי דרישות התקנות ותקנים מעטפת המכשיר סגורה מהווה מכשול (מגן) לקרן לייזר הנפלטת מהמכשיר. כאשר מעטפת פתוחה כמו במקרה של פתיחה או פירוקה של "דלת" קרן לייזר הנפלטת מהווה סיכון לסביבת העבודה כולל אנשים הנמצאים בה.

4. קיימים תקנים ישראליים:
 • ת"י 4368 בטיחות מכונות - מכונות לייצור בלייזר - דרישות בטיחות כלליות. תקן בין לאומי זה מגדיר סכנות הנובעות משימוש במכונות המיועדות לייצור בלייזר, ומגדיר דרישות בטיחות הקשורות בתהליך הקרינה ובסכנות הנגרמות על ידי חומרים. תקן זה מפרט גם את המידע שעל יצרן המכונה לספק. התקן אינו חל על מוצרי לייזר או על ציוד המכילים מוצרים המיועדים אל ורק למטרות אלה: -דפוס (ליתוגרפיה) צילום; -דפוס (ליתוגרפיה) סטראו; -הוליגרפיה; -שימוש רפואי; -אחסון מידע.

 • תקן זה זהה לתקן בינלאומי:
  BS EN ISO 11553-1:2005. Safety of machinery. Laser processing machines. General safety requirements.

 • ת"י 4141 חלק 11 ציוד מגן אישי לעיניים:מגיני עיניים לעבודת כוונון ליזרים ומערכות ליזר (מגיני עיניים לכוונון ליזר). תקן זה חל על מגיני עיניים לעבודות כוונון ליזר. אלה הם מגיני עיניים לשימוש בעבודות כוונון ליזרים ומערכות ליזר שמופיעה בהם קרינה מסוכנת בתחום הספקטרי הנראה של 400 עד 700 נ"מ. התקן מגדיר את הדרישות,שיטות הבדיקה והסימון.

( בוריס פרידלנדר , 48078 )