כניסה הרשמה צור קשר

מה תדירות ההדרכה בנושא כיבוי אש הנדרשת מעובדי מעבדה?

 

משיב: יטה סקונדו  |   מס’ שאלה 63498  |  12/06/2017

 

הדרכת עובדים במפעל בנושא בטיחות אש מהווה חלק מהדרכה לכלל הסיכונים הקיימים במקום העבודה: 

א. תחיקת הבטיחות בעבודה: תדירות הדרכת עובדים על פי:  
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.    
 
"הדרכת עובדים
3. (א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה."  
  
4. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כלליים במעבדה נאמר תקנת משנה 4, סעיף (ג): "מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות אלה: 
4) ידאג למיגון המעבדה מפני אש כמפורט להלן: 
(א) יתקין אמצעי גילוי והתראת אש ועשן, וכן ציוד, מכשירים, אבזרים וחומרים מתאימים לגילוי וכיבוי אש בהתאם להוראות רשות הכבאות; 
(ב) יחזיק את הציוד, המכשירים והאבזרים האמורים בפסקת משנה (א) במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת; 
(ג) ידריך ויתרגל את עובדי המעבדה בהפעלת אמצעי כיבוי אש ובטיפול באירוע חירום אחת לחצי שנה, וינהל רישום של העובדים ומועדי ההדרכה והתרגול; 
 
ג. תרגול מילוט, התייחסות לממלטים מדליקה קיימת בתחיקת הבטיחות בעבודה ב: פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] התש"ל-1970.    
 
  • סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה
  • סימן ט"ז: ממלטים מדליקה, ראה גם:  
126.  תרגילי הימלטות
צעדים יעילים, לרבות תרגילי הימלטות, הבאים להבטיח שהעובדים יהיו בקיאים בממלטים מדליקה ובשימושם ובסדר הקבוע לשעת דליקה, יינקטו: 
(1) במפעל שעובדים בו בבניין אחד יותר מעשרים בני אדם מעל לקומה הראשונה או במקום שהוא יותר משישה מטרים מעל פני הקרקע;
(2) במפעל שבו נמצאים בשימוש או מוחסנים חומרים דליקים ביותר או נפיצים בבניין שבו עובדים בני אדם.

ד. תרגול חירום בכל מקומות העבודה - התגוננות אזרחית/פיקוד העורף, מתוך: תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם), תשל"ג-1973. ראה, בין השאר: 
 
פרק ג': אימון עובדים במפעל מוסדר...
מינוי מפקד
13.  (א) בעל מפעל מוסדר ימנה מבין עובדיו מפקד או מפקדים לענייני התגוננות אזרחית במפעלו או בכל חלק ממנו (להלן - המפקד), וכן יבטל מינוי כאמור, הכול בהתאם להוראות מפקד הג"א מחוזי.  
 
בתקנות אלו, "מפעל" הוא כל "מקום עסק", ראה: 
1. בתקנות אלה – "מפעל" – בית חולים, מרפאה, מעבדה, מוסד חינוך, משרד, בית מלאכה, בית חרושת, וכל מקום עסק אחר, לרבות הספקת שירותי אחזקה; 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה