כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשות בדיקות תקופתיות למכל/מכל ואקום/מכל תת-לחץ?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 63522  |  04/09/2017

 

בדיקת תקופתיות כפי שמוגדרות בתחיקה הינם למתקני לחץ בלבד. דרישות התחיקה לחובת בדיקה מתקני לחץ מעוגנות ב"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970", מובא מהחוק, הגדרת מתקני לחץ:

סעיף 1:  "מתקן לחץ" - דוד-קיטור, קולט-קיטור או קולט-אוויר; 
"קולט-אויר" - אחד מאלה:
(1)   מכל המיועד להכיל אוויר דחוס והמחובר למדחס, למעט צינור או  נחשון, או חלק של מדחס או אבזרו;
(2)   מכל קבוע, המיועד להכיל אוויר דחוס או גזי פליטה דחוסים והמשמש  להתנעת מנוע של שריפה פנימית;
(3)   מכל קבוע או מיטלטל, המשמש לריסוס צבע, לכה או חומר דומה בכוח אוויר דחוס, למעט חלק של אקדח ריסוס;
(4)   מכל לשמן המופלט ממנו בכוח אוויר דחוס; 


בהמשך בסעיפים 115-118 החוק מחייב ביצוע בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך. 
 
ב. מכל תת-לחץ אינו  "מיועד להכיל אוויר דחוס ......." , אלא לתפקד במשטר של תת-לחץ. מכאן שהוא אינו נמנה עם הכלים המוגדרים בחוק זה כ"מתקן לחץ", ולכן גם מהות החוק בנוגע לביצוע בדיקות לא תחול עליו.

ג. מומלץ שבדיקת המכל תהיה בהתאם לדרישות / הנחיות התקן שלפיו יוצר מכל הואקום /או בהתאם להנחיות יצרן המכל. הבדיקה תבוצע על ידי אנשי האחזקה ומומלץ לעגן זאת בהנחיות פנימיות של המפעל, בנהלי האחזקה שלו. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה