כניסה הרשמה צור קשר

האם חייבים לספק גיליון בטיחות בשפה העברית?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 63580  |  02/10/2017

 

הנושא של גיליונות בטיחות מעוגן בתחיקת הבטיחות בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווים וסימון של אריזות), 1998, להלן תקנה 3 לתקנות הנ"ל, המחייבת יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן לצרף גיליון בטיחות.

תקנה 3 -  צירוף גליון בטיחות לחומר 

(א) יצרן, יבואן, סוכן או משווק של חומר מסוכן -
(1) יארוז או יוודא אריזת החומר, לפי הענין, בהתאם לדרישות התקן ויסמן את האריזה בהתאם לדרישות התקן;
(2) יצרף אליו גיליון בטיחות.
(ב) מחזיק במקום עבודה יחזיק ברשותו גליון בטיחות של כל חומר מסוכן שמקום העבודה עוסק בו; העתק מהגליון יוחזק במקום נגיש ובהישג ידם של העובדים במקום העבודה.
(ג) עובד במקום עבודה המופקד על קבלת חומר מסוכן במקום העבודה מאחד מהמנויים בתקנת משנה (א), יוודא כי לחומר המסוכן צורף גליון בטיחות.

משמעות הדרישה, שלכל משלוח של חומר מסוכן יצורף גיליון בטיחות המאפיין מנת חומר (משלוח) שנתקבלה. יצוין בזאת שאין גיליונות בטיחות של יצרנים אחרים מהווים תחליף לגיליון בטיחות עבור חומר מסוכן של יצרן ספציפי.

שפת הגיליון 

נושא של שפת הגיליון מאוזכר בתקנת משנה 4(16)(ב), כדלהלן:

תקנה(16)  -  מידע אחר.
(ב) גליון בטיחות יוכן על סמך המידע המעודכן ביותר ויהיה כתוב בעברית או באנגלית.
........
..........
אין התקנות מחיבות לתרגם את גיליון הבטיחות לעברית. מכל מקום, הגיליון חייב להיערך ע"י היצרן באחת השפות הנקובות בתקנת משנה 4(16)(ב).

 
בנוסף לפי התקנות הבאות חלה חובת הדרכה לעובדים בשפה המובנת להם, עברית או שפה אחרת.
 
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט – 1999, תקנה 7 - תמצית מידע בכתב

(א)  מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום העבודה, לכל המאוחר ביום תחילת עבודתו, תמצית בכתב של מידע בדבר סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק, או הקיימים במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו עלול הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו.

(ב)  תמצית בכתב, כאמור בתקנת משנה (א), תהיה בשפה העברית והערבית ובשפה נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה; המעביד ידאג שתוכנו של המסמך האמור יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפות שבהן נמסרה התמצית.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה