כניסה הרשמה צור קשר

האם קיימת חובת העסקת אתת בתפעול עגורנים, עגורני צריח?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 64000  |  12/03/2018

 

על פי התחיקה המובאת בהמשך: לא יינתן איתות אלא בידי אתת מוסמך, שבידו הסמכה תקפה. הדרישות לגבי היעזרות באתת בהפעלת עגורנים כולל עגורן צריח מפורטת בתקנות הבאות:

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992 , פרק ראשון- פרשנות - הגדרות:

"איתות" - מתן הוראות בכל שיטה שהיא, בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר, כדי שהוא יעביר את הסימנים לעגורנאי, בקשר להרמת מטען בעגורן, כוונון מטען או כוונון אונקל העגורן;
"אתת מוסמך" - מי שהוסמך למתן איתות או מי שהוא "עגורנאי מוסמך" לפי תקנות אלה
"עגורנאי מוסמך"  - מי שהוסמך להפעיל עגורן לפי תקנות אלה;
"עגורן"  - כל אחד מאלה:
(1) עגורן צריח (Tower Crane);
(2) עגורן נייד (Mobile Crane) אופני, זחלי או חצי זחלי;
(3) עגורן גשר עלי ועגורן שער;
(4) עגורן להעמסה עצמית; "

 
פרק שני: הפעלת עגורן ומתן איתות
 
2. הפעלת עגורן
(א) לא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך, שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא יפעיל אדם עגורן אלא אם כן הוא עגורנאי מוסמך, שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.
(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו לגבי בודק מוסמך המפעיל עגורן תוך כדי בדיקתו לפי הפקודה.
3. סיווג עגורנים
העגורנים יסווגו לפי סוגים ודרגות עומס שלהם כמפורט בתוספת הראשונה.
4. איתות
לא יינתן איתות אלא בידי אתת מוסמך שבידו הסמכה תקפה.
5. הדרכה ואימון (תיקון: תשנ"ו)
על אף האמור בתקנות 3 ו-4 יכול שלצורכי הדרכה, אימון או בחינת הסמכה -
(1) יופעל עגורן בידי אדם שאינו מוסמך כעגורנאי אם מלאו לו שמונה עשרה שנים, והוא פועל לצדו של עגורנאי מוסמך ובהשגחתו הישירה, והמאמן או הבוחן הוא בעל ותק של שנה לפחות בעיסוקו כעגורנאי;
(2) יינתן איתות בידי מי שאינו אתת מוסמך, אם מלאו לו שמונה עשרה שנים, והוא פועל לצדו של אתת מוסמך ובהשגחתו הישירה, והמאמן או הבוחן הוא בעל ותק של שלושה חודשים כאתת מוסמך. 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה