כניסה הרשמה צור קשר

מה נדרש בתחיקה בהקשר לאזור רכב תפעולי?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 64122  |  09/04/2018

 

1. כללי, במידה ששטח המפעל הוגדר כאיזור רכב תפעולי, הרי ההתנהלות בו תהיה עפ"י דרישות סימן י"ג1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961("רכב תפעולי"). הדרישות להלן מתקנות התעבורה, סימן י"ג1: רכב תפעולי התשכ"א-1961

הגדרת המונחים "רכב תפעולי", "אזור רכב תפעולי" ו"מפקח על רכב תפעולי":

"רכב תפעולי" - רכב כמשמעותו בפקודה, למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באזור רכב תפעולי. 
"אזור רכב תפעולי" - אזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התמרור המקומית, תמרור א-43. האחד מציין כניסה לאזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו; 

"מפקח על רכב תפעולי" -  מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי;
 
2. לעניין דרישות החוק לנהיגה ברכב תפעולי, להלן תקנה 95(ד)
- נהיגת רכב תפעולי

95ד.  לא ינהג אדם רכב תפעולי, לא ישתמש בו ולא יפעיל אותו אלא באזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו כל אלה: 
(1) ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר; 
(2) בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי; 
(3) לגבי הרכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם
לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970

ראה בפקודת ביטוח רכב מנועי תקנה 3 כפי שנדרש בסעיף 3 לעייל.

רכב תפעולי נתון לפיקוחו ולאחריותו של המפקח על "אזור רכב תפעולי". עליו לאכוף את חוקי הבטיחות בתעבורה בהתאם לתקנות, לבצע תמרור כנדרש לשם הגברת הבטיחות בתעבורה באזור הנתון תחת פיקוחו, וזאת, בעזרת מהנדס תנועה או גוף מייעץ אחר, המוסמך לכך. חשוב להדגיש כי הצבת התמרורים באזור השטח התפעולי תקפה אך ורק לגבי ה"רכב התפעולי" ולא לגבי כלי הרכב האחרים, המוגדרים בחוק והנעים ב"אזור רכב תפעולי". על מנת שתמרורים אלו יהיו על פי חוק ויקבלו תוקף גם לגבי כלי רכב אחרים הנעים באזור, יש לקבל אישור מוועדת התנועה של הרשות המקומית והמשטרה.
 
בנוסף, להלן התייחסות התקנות לסמכויות המפקח על רכב תפעולי, תפקידיו וחובת הנוהג לציית להוראותיו, תקנות 95(ה) ו-95(ו).

תקנה 95ה - סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו

95ה.  (א) המפקח על רכב תפעולי יקבע לגבי הרכב התפעולי את כל אלה: 
(1) משקלו הכולל המותר של הרכב התפעולי; 
(2) ייעודו של הרכב התפעולי, לרבות גרירת גרורים והסעת נוסעים; 
(3) מספר הגרורים שיוכל לגרור ויחס משקל כולל מותר שבין הגורר לבין הגרורים; 
(4) מספר הנוסעים שיוסעו והתנאים להסעתם; 
(5) מספר זיהוי על הרכב התפעולי ואופן רישומו על הרכב; 
(6) אופן רישומם של המשקל הכולל של הרכב ושל המשקל המרבי הכולל שהוא רשאי לגרור; 
(7) אמצעי הבטיחות ככל שימצא לנכון, כגון שרשרות ביטחון, נעלי ביטחון, מחזירי אור, תאורה וכיוצא באלה, שיש להתקינם ברכב התפעולי; 
(8) מהירות הנסיעה המרבית של הרכב התפעולי, לסוגיו ולתכונותיו, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה והולכי הרגל שבאזור רכב תפעולי; 
(9) מסלולי נסיעה ותמרורים להבטחת התנועה באזור רכב תפעולי, ככל שיראה לנחוץ; 
(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי להוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה באזור הרכב התפעולי או להורות על הפסקת השימוש בו. 
(ג) המפקח על רכב תפעולי ינהל כרטיס מעקב לכל רכב תפעולי שהוא נתן לגביו היתר, ובו יצוינו פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), לפי העניין, וכן התאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב, תיקונים בו וכל פרט אחר שיראה לנכון (להלן בסימן זה -  כרטיס המעקב); כרטיס המעקב יוצג בידי המפקח על הרכב התפעולי לפי דרישת רשות הרישוי. 


תקנה 95 ו חובת ציות להוראות

95 ו. בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של רכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי. 

 
95ז. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי: 9(א), 21(ב)(1) ו-(3), 40(א), 43, 44, 45(2), 47 - לגבי עקיפת רכב תפעולי אחר, 48(ב) ו-58(א) ובלבד שהנהג או המפעיל נקט כל אמצעי הזהירות כדי להודיע לעובר דרך אחר על כוונותיו, 70, 71(1), 72(3), (8) ו-(10), 74(ב), 75, 85, 85א, 88, 90(א) ו-(ד), 91(ה) ו-(ו), 92(ג), 97, 101, 104, 105, ו-106.   פטור
[תיקון
 
יש להתייעץ עם קצין בטיחות תעבורה מפעלי לגבי ישום הדרישות.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה