כניסה הרשמה צור קשר

האם בעיבוד שבבי הדרכת המפעיל כוללת אדם כשיר?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 68763  |  17/12/2018

 

נושא של "אדם כשיר" מוזכר ומוגדר בסעיף 38 לפקודת הבטיחות בעבודהבאופן כללי, כל מקום עבודה שמהות ה"פקודה" חלה עליו, מחויב במינוי "אדם כשיר" לביצוע "פעולות במכונות שבתנועה", המצריכות לשם כך הורדת הגידור (בתנאי סעיף 38)החוק אינו מבדיל בין סוגי המכונות, או הענפים שבהם הן מופעלות.

יובהר, כי מינוי העובד כ"אדם כשיר" מתבצע עבור הפעולות שהוגדרו בפקודת הבטיחות בעבודה בלבד. מדובר בשימון, בבדיקת המכונה לאיתור תקלה, בכיוון המכונה, והפעילות חייבת להיעשות במצב של "מכונה שבתנועה". מהחוק:

""אדם כשיר" - גבר שהגיע לגיל שמונה-עשרה ונתמלאו בו שני אלה: 
(1) הוא נתמנה על ידי תופש המפעל, מינוי בכתב שצורף לפנקס המפעל, לבצע פעולות במכונות שבתנועה ופעולות בממסרת שבתנועה, כולן או מקצתן, כפי שפורש בכתב המינוי, וקיבל מאת התופש עותק של כתב המינוי בחתימת ידו ; 
(2) הוא הוכשר במידה מספקת לעבודה הכרוכה בכל פעולה שהוסמך במינויו לבצע, ומכיר את הסכנות הכרוכות במכונות שבתנועה ובממסרת שבתנועה, הנובעות מפעולה כאמור; 
"פעולה במכונות שבתנועה" –  בדיקת חלק של מכונות או סיכה, או כוונון שנתגלה בהם צורך מידי תוך כדי הבדיקה, שצריך לבצעם כשהחלק בתנועה; 
"פעולה בממסרת שבתנועה"  –  סיכה בממסרת המשמשת בתהליך רצוף או הרכבה, או העברה של רצועת ההינעּ שבממסרת כאמור, אם אישר המפקח הראשי בתעודה למפעל שנחה דעתו כי מחמת רציפות התהליך עשויה עצירת הממסרת לפגוע קשה בביצוע התהליך, והפעולה נעשית בשיטה ובנסיבות שנקבעו בתעודה האמורה ובהתאם לתנאים שפורשו בה. "


כלומר, באופן כללי, על פי אפיון הפעילות שמחייבת למנות "אדם כשיר" (סעיף (2) בפסקה שלעיל ), דרישת המינוי נוגעת בעצם לעובדי תחזוקת המפעל. אין מדובר בהפעלת מכונה ללא גידור לצורך תהליך הייצור.

ציוד לעיבוד שבבי – הדרכת המפעיל

קיימים מקצועות שההסמכה לעסוק בהם נרכשת בהדרכה ספציפית, כאשר הבטיחות מהווה חלק מובנה ממנה. כדוגמה, ניתן לציין מכונאי רכב, שאינו מוגדר כ"אדם כשיר", אך מורשה לטפל במנוע פועל, בעוד מכסה המנוע פתוח. בהקשר זה, מוצע לבדוק את היקף ומהות ההדרכות לצורכי ההסמכה של מפעילי ציוד לעיבוד שבבי.

פעולת האיפוס (setup) במכונות לעיבוד שבבי, מצריכה לפעמים ביטול ההגנה. בטיחות התפעול של הציוד הנ"ל במצבים השונים של תהליך הייצור מהווה חלק מובנה של הכשרת המפעיל. את ההכשרה הוא מקבל באמצעות מדריכי היצרן או משווק הציוד. 

לדוגמה: הדרכת הבטיחות לפי "
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999 של חרט חייבת להינתן לאחר ביצוע סקר סיכונים מקצועי ומעמיק ע"י מעביר ההדרכה. כנ"ל גם לגבי חרט חדש במפעל. אופן ביצוע כוונון ראשוני של מחרטה על ידי החרט חייב להיות מעוגן בנוהל מפעלי מפורט וברור.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה