כניסה הרשמה צור קשר

האם אפשר למנות מנהל עבודה בענף הבנייה למספר אתרים?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 66833  |  11/02/2019

 

חובת מינוי ואופן עסקתו של מנהל עבודה באתרי הבנייה הוגדרו בתקנה 2 ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988". 

תקנת משנה 2(א) מחייבות את מבצע הבנייה למנות מנהל עבודה, על מנת שכל עבודת בנייה תתבצע בהנהלתו "הישירה והמתמדת". מכאן, שבאופן עקרוני מינוי מנהל עבודה אחד לשני אתרי בנייה אינו תואם את הדרישה המפורשת של החיקוק הנ"ל

יודגש, שתקנת משנה 2(ב) מחייבת את מבצע הבנייה, עם התחלת פעולת הבנייה, להודיע למפקח העבודה האזורי את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית וניסיונו בעבודת בנייה של מנהל העבודה וכן, לרשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה. עפ"י תקנת משנה 2(ה), המפקח יכול שלא לאשר מינוי פלוני משיקולים שונים. ניתן להניח שברוב המקרים מינוי מנהל עבודה לשני אתרי בנייה במקביל לא יאושר. מכל מקום, לגבי מקרה ספציפי, מומלץ שמבצע הבנייה יערוך בירור עם מפקח עבודה אזורי, כי ייתכן שבמקרה חריג, בתנאים מסוימים, המינוי מהסוג הזה כן יאושר.

מובא מהתקנות:

תקנה 2 - מינוי מנהל עבודה

(א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו. 
(ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה. 
(ג) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור. 
(ד) ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה. 
(ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות תקנה זו או הוראות תקנה 3, או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע הבניה כי אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר; הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת. בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי. "

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה