כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש מינוי מנהל עבודה בבנייה לעבודה במשמרת שנייה?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 52802  |  25/02/2019

 

מנהל עבודה בתחום הבנייה - תחיקה   

תחיקת העבודה הישראלית מחייבת למנות מנהל עבודה בתחום עבודות הבנייה. הדרישה הזאת מעוגנת
בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) - 1988

תקנות 2–5 לתקנות הנ"ל מפרטות את הדרישות למינוי מנהל עבודה בבנייה ותחום אחריותו. מצורפת להלן תקנה 2:

מינוי מנהל עבודה

"2. (א) מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו. 
(ב) מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה. 
(ג) הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי, ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור. 
(ד) ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת העבודה. 
(ה) נראה למפקח העבודה האזורי כי לא נתקיימו במינוי מנהל עבודה הוראות תקנה זו או הוראות תקנה 3, או שהוא סבור שאין האדם שנתמנה מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי או ניסיון שאינם מתאימים למילוי התפקיד מבחינת מורכבותו או מבחינת היקף העבודה, רשאי הוא להודיע למבצע הבניה כי אין הוא מקבל את המינוי וכי עליו למנות מנהל עבודה אחר; הודעה כאמור תהיה בכתב ומנומקת. בחילוקי דעות בשאלת קיום ההוראות האמורות יכריע מפקח העבודה הראשי. "


מינוי מנהל עבודה למשמרת לילה

לעצם השאלה, יובהר כי קביעת תקנה 2,  "כל עבודת בניה תבוצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה "מחייבת כל אתר הפועל במשמרות למנות מנהל עבודה לכל משמרת.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה