כניסה הרשמה צור קשר

מה נדרש ממפעיל להפעלת במה מתרוממת ניידת?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 68890  |  27/05/2019

 

כדי להפעיל במת הרמה ניידת נדרש מהמפעיל הסמכות/הכשרות הבאות:

כללי - במה מתרוממת ניידת – הגדרה

עפ"י תקנה 179(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, הגדרת המונח במה מתרוממת ניידת היא:

" ... מתקן הרמה נייד, המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד;"
 
דרישות תקנות התעבורה, התשכ"א-1961,  לפי חלק א': כללי, פרק ראשון: פרשנות, במה מתרוממת ניידת היא מכונה ניידת:

"מכונה ניידת" - רכב מנועי, שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;
 
ע"פ תקנה 25 לתקנות התעבורה, נהג של במה מתרוממת ניידת נדרש לעבור הכשרה להכרתה.

25.   "לא ינהג אדם ברכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו".

1. רישיון נהיגה

עפ"י תקנה 179, המפעיל נדרש להיות בעל רישיון נהיגה דרגה 1:

179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג –
(1)  בטרקטור, למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א):
(2)  במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובבימה מתרוממת ניידת; לעניין זה, "בימה מתרוממת ניידת" – מתקן הרמה נייד, המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד;
(3)  במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;
(4)  בטרקטורון, אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190;
(5)  ברכב שטח;
(6)  בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.

 
--   תנועת מכונה ניידת
39א.    תנועת מכונה ניידת
(א)  לא ינהג אדם במכונה ניידת, שמהירותה המרבית המתוכננת על ידי יצרנה עד 30 ק"מ בשעה או במכונה ניידת רגלית בדרך אלא לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא לביצוע העבודה של המכונה הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטרים מהמפעל של בעלה כמשמעותו בחלק י' או מחזיקה.
(ב)  לא יגרור אדם במכונה ניידת גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה.
(ג)  לא ינהג אדם במכונה ניידת שרוחבה, אורכה או גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279(ג)(4) עד (6), לפי העניין.
(ד)  קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו.
(ה)  (בוטלה).
(ו)   לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן נקט את כל האמצעים הדרושים למניעת סיכון, פגיעה, או הפרעה לתנועה.
(ז)   לא ינהג אדם במכונה ניידת במהירות העולה על 40 קמ"ש.
(ח)  לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תוכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.
(ט)  לא ינהג אדם במכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור.


2. הדרכה והסמכה להפעלת מכונת הרמה אחרת

דרישות  תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים)-1992"  - מינוי מפעיל מכונת הרמה עפ"י הגדרת סעיף 79 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 במת הרמה ניידת היא מכונת הרמה

סימן ז': מכונות הרמה 
79  הגדרות – בסימן זה -
"מכונת הרמה" - התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת, היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;
"חלקים", במכונת הרמה - לרבות מנגנון הפעלתה ואבזריה, בין קבועים ובין נעים, והתקני עיגון וקביעה.

 
עפ"י דרישת התקנה 18 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992", מפעיל במה מתרוממת ניידת יתמנה כמפעיל מכונת הרמה.
תקנה 18 – הפעלת מכונת הרמה
 
(א) לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבנייה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי העניין.
(ב) לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:
(1) מלאו לו 18 שנים;
(2) הודרך בידי אדם בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ובתחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.
(ג) המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה".

 
המינוי ייעשה כמפורט בטופס "מינוי מפעיל מכונת הרמה" שבתוספת החמישית לתקנה 18.

3. הדרכה והסמכה לעבודה בגובה

דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007. בתוספת (2) לתקנה 5 קיים פירוט תחומי עבודה בגובה,שעליהם חלה חובת ההדרכה. להלן התחומים המאוזכרים:

"תחום עבודה בגובה" - עבודה בגובה שהיא עבודה -
(1) על סולמות;
(2) מתוך סלים להרמת אדם;
(3) מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים;
(4) בתוך מקום מוקף;
(5) מעל לפיגומים נייחים;
(6) מעל גגות;
(7) מעל מבנה קונסטרוקציה;
(8) בטיפול בעצים וגיזומם;
(9) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;

 
מכאן שהעובד המועסק בעבודה מבמה מתרוממת ניידת מחויב לעבור הדרכה לעבודה בגובה בהתאם לתחום העיסוק.

שימוש בציוד מגן אישי

דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997, המפעיל ישתמש בציוד מגן אישי, כמתחייב מדרישת תקנה 9 לתקנות אלה ומוגדר בתוספת לתקנה 3: סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה".
                                                                                                      

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה