כניסה הרשמה צור קשר

מהן הבדיקות הרפואיות-תעסוקתיות הנדרשות בתחיקה?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 72632  |  09/01/2022

 

התחיקה

הדרישות המחייבות בדיקות רפואיות לעובדים מפורטות בכמה תקנות ייחודיות בהתאם לסוג הגורם המזיק או סוג העבודה, ובהתאם לשאלה אם הם חשופים אליה. בדרך כלל, נדרשת בתקנות הייחודיות בדיקה רפואית לפני תחילת העבודה (בדיקה ראשונית) ובדיקות חוזרות, גם אם הבדיקות הסביבתיות (או הניטור) מורות שרמות החשיפה נמוכות מהנקוב בתקנות. 


דוגמאות לסוגי תקנות
 
6. חובת בדיקות רפואיות
(א)  לא יועבד אדם ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק.
(ב)  לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד ברעש מזיק.
(ג)  רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להקדים את מועד הבדיקה החוזרת.
 
9. חובת בדיקות רפואיות
(א) לא יועבד אדם כעובד באיזוציאנאטים, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד באיזוציאנאטים.
(ב) לא יועבד עובד באיזוציאנאטים, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד באיזוציאנאטים; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע לראשונה שלושה חודשים לאחר הבדיקה הראשונית, ולאחריה מדי שנה, למעט בדיקת תפקודי ריאה אשר תבוצע אחת ל-6 חודשים.
(ג) עובד באיזוציאנאטים שנעדר מעבודתו מעל לחודשיים בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת, וכן עובד באיזוציאנאטים שיתלונן על הפרעות בדרכי הנשימה שלו, לא יועבד באיזוציאנאטים, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד באיזוציאנאטים.
 
  • 8. חובת בדיקות רפואיות
(א) לא יועבד אדם בכספית, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו או אי התאמתו להתחיל לעבוד בכספית.
(ב) לא יועבד עובד בכספית, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בכספית;
בדיקה רפואית חוזרת תבוצע לראשונה שלושה חדשים לאחר תחילת עבודתו בכספית, ולאחריה מדי ששה חדשים.
 
  • 12. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א) הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 8 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בכספית חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.   
 
  • תקנה 11 מתייחסת לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים בחומרי הדברה מסוימים: 
     
חובת בדיקות רפואיות
(א) לא יועסק אדם בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בתכשיר.
(ב) לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע אחת לשנה; לגבי עובדים בתכשיר העוסקים ביישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, תבוצע הבדיקה השנתית חודש לפחות לפני תחילת עונת היישום.
 
  • תקנה 12 מפרטת את היקף הבדיקות הרפואיות. 
 
  • תקנה 1, להלן, מגדירה מי העובד, ללא הבחנה של מיקום:
"עובד בתכשיר" - אדם העוסק או מועסק במקום עבודה בעבודות הקשורות בתכשיר 30 שעות לפחות בחודש;
 
  • תקנה 15 דנה בחובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות. 

רשימת החומרים שאליהם מתייחסות תקנות אלה מפורטת בתוספת הראשונה
 
  • עבודה עם חומ"ס, הנחשב כגורם מזיק על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011, מחייבת גם עריכת בדיקות רפואיות, כמפורט בתקנה 7. בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים. רשימת התקנות הייחודיות מופיעה בתוספת הרביעית לתקנות הניטור.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה