כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות

לוח הדרכות

  

 


 


לגרסת PDF לחץ כאן>>>

 סוג הדרכה: קורסים לאחראי רעלים
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10022471
מקום: מכללה למנהל, ראשון לציון
מועד התחלה: 10/09/2019
מחיר: 1,670 ₪
מספר מפגשים: 3
לפרטים נוספים

 
מבוא

מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים, תוספת שניה חלק א' (סעיף ד') – "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק, באופן שיהיה בעל כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/בעסק טיפול מקצועי-בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו"
חלק ב' (סעיף א') – "אחראי הרעלים, שמונה כאמור בפיסקה ד' לעיל, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג".
 
מיועד

לעובדים שהוסמכו לפעול מטעם המפעל כ"אחראי רעלים" בכל הקשור לטיפול מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה, וזאת ע"י טיפול נאות ברעלים.
 
נושאי הלימוד:

 
חוק חומרים מסוכנים - תקנות וצווים
 • מבוא
 • חוק חומרים מסוכנים
 • תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור)
 • צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים)
 • תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף ההיתרים)
 •  תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)
 • תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)

היבטים משפטיים – סמכויות ואחריות:
 • בעלי ההיתר
 • אחראי רעלים
   
יסודות הטוקסיקולוגיה וגיהות תעסוקתית
 • השפעות בריאותיות של חומ"ס
 • דרכי חשיפה, תקני חשיפה

כימיה
 • חלוקת החומ"ס לפי קבוצות סיכון
 • שיטות טיפול בחומ"ס עפ"י קבוצות הסיכון
 • תאימות - תגובות מסוכנות בין חומ"ס
 • מקורות מידע של חומ"ס, שימוש בדפי מידע MSDS
 • אחסון חומ"ס במחסנים ובמקומות עבודה
 • תכנון מחסני חומ"ס - היבט בטיחות ואיכות הסביבה
 • מערכות בטיחות ואיכות הסביבה במפעל ופריסתן
 • (מערכות לגילוי וכיבוי אש, גילוי דליפות גזים ונוזלים)

זיהוי והערכת סיכונים
 • שיטות לזיהוי והערכה
 • ניתוח גורמי כשל והערכת הנזק
 • ניתוח ארועי חומ"ס
 • הצגת תוכנה להערכת סיכונים

מערך טיפול במצבי חרום
 • כ"א לטיפול במצבי חרום
 • צוות חרום מפעלי
 • אמצעים לטיפול באירועי חומ"ס
 • מעורבות הנהלת המפעל

תרגיל בהערכת סיכונים
 • בניית תרחישי אירוע סביבתי
 • המלצות ויישום מסקנות התרחיש

מבחן סיום

משך הקורס: 3 ימי לימוד, במתכונת של יום לימודים בשבוע.

כלכלה:


כיבוד וארוחת צהריים

תעודה:

משתתפי הקורס שייעמדו בהצלחה במבחן הסיום, יקבלו תעודת "אחראי רעלים".

ימי כשירות:

הקורס מוכר לימי כשירות לממונים על בטיחות בעבודה.

הסדרת תשלום:

יש להסדיר תשלום לפני פתיחת הקורס, או לחילופין לשלם ביום הפתיחה: בהמחאה, כ. אשראי ומזומן (סכום מדוייק)
בעת התשלום תונפק קבלה.

ביטול השתתפות:

הודעות ביטול יתקבלו עד יומיים לפני הקורס. לאחר מועד זה יחויב הנרשם בתשלום מחצית עלות הקורס.


 
* פתיחת ההשתלמות מותנית במינימום 15 משתתפים.

 
 

שלח להדפסה