קורס ממונים על בטיחות בעבודה - המתכונת הנוכחית

 רקע ומטרות
 מבנה הקורס
 תכני הקורס - פרוט עיקרי התכנים לפי ראשי פרקים
 ספרות מקצועית וחומר הדרכה
 אמצעי המחשה ופיתוח
 סגל המרצים בקורס
 היקף הפעילות בהכשרת הממונים
 משובים והערכת הקורס ע"י משתתפיו

רקע ומטרות

ממונה על בטיחות וגהות בעבודה הוא תפקיד מקצועי הנתפס בשנים האחרונות כחלק חיוני ומרכזי במערך ניהול תקין של מפעלים וארגונים. בחברות ובארגונים המובילים בעולם התעשיה והעסקים, מתחילים תהליכי תכנון וייצור בבחינת הפרופיל הבטיחותי והגהותי של המעורבים בו כתנאי הכרחי להתקשרות עסקית. תאונות מפורסמות שגרמו בחלקן לאסונות היסטוריים - (כגון צ'רנוביל, בופאל, סווסו, Three Mile Island - T.M.I) היו גורם מוביל בתהליך, לא לפני שנגבה מחיר כבד בחיי אדם ובבריאותם של אלפים רבים שנפגעו באופן קשה ובלתי הפיך.

בישראל הדרישה למינוי ממונה על בטיחות וגהות במקום עבודה מעוגנת בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (1954) ובתקנות ארגון הפיקוח (ממונים על בטיחות בעבודה) 1996. דרישות חוק אלה וחקיקה נוספת מגדירות את תפקידו, כישוריו ואחריותו המשפטית של הממונה על בטיחות וגהות, ומחייבות את המפעל, המעסיק והממונה בעבודתו.

הקורס עוסק בהכשרת הממונה כמי שישא בתפקיד המרכזי בנושאי הבטיחות והגהות במפעל או בארגון. המשתתף בקורס נדרש להשיג תוך 36 ימי לימוד מלאים, התמצאות רחבה ורב-תחומית, במספר ניכר של נושאים. בסה"כ נלמדים בקורס כ - 70 נושאים ונושאי משנה. הקורס מתקיים במתכונת של יום קבוע בשבוע ונפרס על פני כ- 9 חודשים. תוכנית הלימודים כוללת תרגילים, סדנאות, סיורים, מבחני ביניים ופרויקט גמר המוגש לאחר סיום הלימודים. "אישור הכשירות" לממונה ניתן למי שעמד בכל דרישות הקורס ובהסמכה מטעם אגף הפיקוח במשרד התמ"ת.

בשל ריבוי נושאיו, הקורס מוגדר באופיו כהכשרת בסיס מקצועי ראשוני לממונה על הבטיחות והגהות. בנושאים רבים הנלמדים בקורס "על קצה המזלג", מתקיימים במוסד לבטיחות קורסים משלימים וסדנאות ברמות העמקה ופרוט הנדרשות מהממונה בשטח בהמשך דרכו.

הצורך בממונה על בטיחות וגהות בעבודה איננו רק עניין חוקי אלא גם נושא ערכי ואתי. אמירה זו (עד כמה שהינה סובייקטיבית), מוצאת תמיכה בתחושתם של ממוני בטיחות רבים שעיסוקם נתפס בעיניהם ובעיני סביבתם הקרובה כשליחות. התפקיד משלב אחריות רבה מוסרית וחוקית לחייהם ובריאותם של העובדים במפעל או בארגון בו עובד הממונה. יש באחריות זו גם הבט משפטי משמעותי של עמידה בדרישות החוק והתקנות הנאכפות ע"י אגף הפיקוח של משרד התמ"ת. זו היא אחריות שיש בה לעיתים כדי להרתיע מלשאת בתפקיד בשל כובד משקלה. התפקיד מורכב ועתיר ידע ולא פעם נדרש הממונה לגייס את כל משאבי היכולת האישית שלו כדי לעמוד בלחצים ובמבחנים לא פשוטים. עם זאת, מתוך הכרות עם הממונים בשטח אנו יודעים שבתפקיד זה מוצאים רבים וטובים סיפוק ומימוש עצמי והופכים את המשימה לדרך ולתורת חיים.

מבנה הקורס

הקורס מחולק לארבעה רבעונים בשני שלבים רצופים. בסוף כל רבעון נערך מבחן תקופתי. המבחן, המתקיים עם חומר לימודי פתוח, מהווה בעצם חזרה מרוכזת על החומר שנלמד ומנתב את המשתתפים תוך התמקדות בנושאים הנדרשים במבחני ההסמכה. בתוכנית הלימודים מושם דגש על התפתחות נושאית לוגית בה נכללים גם מספר מבואות בנושאי מפתח כגון חוזק חומרים, כימיה של חומרים מסוכנים, אנטומיה ופיזיולוגיה מנקודת מבט גהותית, ועוד. ככלל, מבואות אלה ונושאי רקע נוספים משמשים בסיס לתוכנית לימודים המתמקדת תחילה בזיהוי והכרת גורמי הסיכון בתחומים השונים ומפתחת בהמשך את יכולות המשתתף בניהול הסיכונים, הפחתת חומרתם ושכיחותם או מניעתם המוחלטת כשהדבר מעשי. במהלך הקורס מתקיימים מספר סיורים מודרכים ומפגשים עם ממוני בטיחות ותיקים במפעלי תעשיה מן המובילים במשק הישראלי .

עם סיום הקורס מכין המשתתף עבודת גמר ("פרויקט") תוכנית בטיחות במפעלו / במקום עבודתו, בסיוע מדריך "חונך" מסניף המוסד לבטיחות הפועל באזורו. תוכנית בטיחות זו מוגשת לבדיקה שלאחריה המשתתף רשאי לגשת לבחינה המסכמת. ("ועדת ההסמכה" ). הבוחנים בועדה זו הם מפקחי אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת, ונציג ארגון הממונים על בטיחות בעבודה. כמו כן משתתף בועדה גם נציג מחלקת הדרכה (כנציג ביה"ס בו מתקיימים הלימודים).

תכני הקורס - פרוט עיקרי התכנים לפי ראשי פרקים

תכני הקורס מחולקים לשלושה ראשי פרקים עיקריים:
  • גורמי סיכון תהליכים וטכנולוגיות
  • מערכת הבטיחות והגהות
  • ארגון וניהול בטיחות
א. הפרק הראשון - גורמי סיכון תהליכים וטכנולוגיות - מתחלק ל- 5 חטיבות משנה:
  1. החטיבה גורמי סיכון כלליים מכניים ופיזיקליים - (כוללת נושאים כגידור מכונות, סיכוני חשמל, עבודות בניה, ריתוך, השחזה, מכונות ואביזרי הרמה, כלי לחץ ועוד... ) .
  2. חט' סיכונים כימיים - (נושאים כגהות תעסוקתית וסיכונים כימיים, שינוע חומרים מסוכנים ועוד)
  3. חט' סיכוני אש - (כיבוי אש, סדנה בבטיחות אש, בטיחות בשימוש ובאחסון דלקים) .
  4. חט' תנאים סביבתיים - (רעש, תאורה, אוורור, קרינה ועוד) .
  5. חט' הגורם האנושי - (ההבט הפסיכולוגי, ארגונומיה, הרמה נכונה, הגנה על גוף העובד - ציוד מגן אישי וכדומה).
ב. הפרק השני - מערכת הבטיחות - מתחלק ל - 2 חטיבות משנה: המערך הארגוני והמערכת החוקית והמשפטית.
  1. חט' המערך הארגוני - מתארת גופים ומוסדות מרכזיים העוסקים בבטיחות וגהות בארץ: מערך הבטיחות הארצי, אגף הפיקוח על העבודה, המוסד לבטיחות ולגהות ומרכז המידע , מערך הרפואה התעסוקתית, המשרד להגנת הסביבה, המוסד לביטוח לאומי, ארגון הממונים וגופים נוספים.
  2. חט' המערכת החוקית המשפטית - עוסקת בחוקים ותקנות העיקריים ובאחריות המשפטית של הממונה ודרגי המפעל. הנושאים המרכזיים: חוקי הבטיחות ותקנותיהם: - פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוקי עבודת נשים ונוער, חוקים ותקנות נוספים הנוגעים בבטיחות וגהות, תקנים ישראליים רשמיים הנוגעים בבטיחות, אחריות פלילית ואזרחית של הממונה, העובדים והנהלת המפעל, ועוד).
ג. הפרק השלישי - ארגון וניהול בטיחות עוסק בקבוצת נושאים אופיניים לניהול בטיחות וגהות כגון: תפקיד הממונה, עקרונות במניעה, תוכנית בטיחות וסקר גורמי סיכון, ארגון מערך בטיחות וניהול בטיחות במפעל, זיהוי ניתוח והערכת סיכונים, ניהול סיכונים, תקני ניהול בטיחות כ - 18001 ואחרים, סטטיסטיקה של תאונות, תחקור תאונות וחקר גורמים שורשיים של תאונה, ועדות בטיחות, הדרכת עובדים, הצגת נושא ושיווק בטיחות בארגון, ונושאים נוספים בתחום ארגון וניהול הבטיחות והגהות.

* הערה: הנושאים הנזכרים לעיל מהווים רשימה חלקית של הנלמד בקורס. נושאים אחרים, חשובים לא פחות, לא הוזכרו בשל קוצר היריעה. פירוט מלא ראה בסילבוס קורס ממונים על בטיחות בעבודה: תוכנית לימודים - חלוקה לחטיבות ונושאים לפי שעות.

ספרות מקצועית וחומר הדרכה

המשתתף בקורס מקבל ערכת ספרות מקצועית מפרסומי המוסד לבטיחות ולגהות. ערכה זו נמסרת במטרה להוות בסיס לספריה המקצועית העתידית של הממונה. ספריה שתלווה אותו ותתמוך ביכולותיו בקורס וגם במהלך עבודתו לאחר הקורס. בערכה חוברות ותקצירים של המוסד לבטיחות הקשורים לנושאי הקורס והמכסים אותם בהרחבה ואף מעבר לדרישות הלימוד. בערכה זו גם קובץ תקצירי נושאים ייחודי שפותח עבור קורס הממונים. קובץ זה כולל מידע מרוכז ותמציתי על נושאי הלימוד בקורס. הקובץ מופק במהדורות שנתיות קטנות ומתעדכן מעת לעת ולפי הצורך. עלות תיק המשתתף מתקרבת ל- 2,500 ש"ח לפני סבסוד.

אמצעי המחשה ופיתוח

מערך ההדרכה בקורס מסתייע באמצעי המחשה שונים, מצגות Power Point מקוריות, סרטי וידאו מיובאים או ישראליים ועזרים נוספים. במהלך הלימודים נערכת גם הדרכה בכיתות יעודיות ככיתת השקט וכיתת מחשב. כיתת השקט היא מעבדה ניסויית מיובאת בנושאי רעש תעשייתי ואמצעי הבקרה לשליטה בו. בכיתת המחשב מופעלת לומדת סקר גורמי סיכון ממוחשבת שהיא תוכנה אינטראקטיבית המדמה סיור במפעל בסיוע מצלמת וידאו. הלומדה פותחה בשיתוף פעולה בין המוסד לבטיחות והמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח - בריטניקה ישראל ).

סגל המרצים בקורס

המרצים והמדריכים בקורס באים מתחומי התעשיה והאקדמיה והם מומחים מהשורה הראשונה בתחומי הבטיחות והגהות בישראל. האיפיונים המובילים בבחירתם הם ניסיון השטח הרב שהם מביאים אל הקורס ויכולתם הדידקטית המוכחת, העומדת למבחן בכל קורס מחדש.

היקף הפעילות בהכשרת הממונים

עד אמצע שנות ה- 90 נדרשו למשק הישראלי כ - 3 מחזורי קורס בשנה שהכשירו כ - 75 איש בממוצע שנתי. בעשור האחרון, עם התגברות המודעות לבטיחות ולגהות, עלתה בהתמדה הדרישה וכיום מוכשרים ע"י המוסד לבטיחות לבדו כ - 220 ממונים לשנה בכ - 10 מחזורי קורס המבוצעים במגזר האזרחי ובצה"ל. חלק מהקורסים מתבצעים ע"י סניפי המוסד לבטיחות בחיפה וסביבתה ובבאר שבע והדרום.

משובים והערכת הקורס ע"י משתתפיו

בשנים האחרונות, (עם היסטוריה של כ - 180 מחזורי קורס שבוצעו במוסד לבטיחות), התחושה הכללית המתקבלת ממשובים בקרב המשתתפים בקורס, היא שזו היא אכן ההכשרה הטובה הקיימת בתחום. קורס זה מקנה לממונים החדשים בסיס מקצועי התחלתי ובטחון עצמי מספק לצורך כניסה לתפקיד קשה זה ולצעדים ראשונים בתחום.

על יתרונותיו המקצועיים והאחרים של המוסד לבטיחות וגהות כבר נאמר ש"אין הנחתום מעיד ...". עם זאת נראה לנו שלא תחשב כיוהרה האמירה שבוגרי קורס ממונים של המוסד לבטיחות ולגהות נחשבים למובילים ולמבוקשים בתעשיה ובמשק הישראליים.איציק לוי

מנהל מחלקת הכשרות ממונים
המוסד לבטיחות ולגהות


הערה: למוסד לבטיחות וגהות אין בלעדיות בתחום הכשרת ממונים על בטיחות. קיימים בארץ גם גופים פרטיים המקיימים קורסים עם כוונת רווח בצידם. עם זאת חשוב להדגיש את העובדה שזהו ארגון יחיד המוכר בחוק כמלכ"ר וכגוף מורשה ומוביל בתחומי הדרכת הבטיחות.