החומר והנתונים נלקחו מהספר "בטיחות בריאות בעבודה - חובות המעסיק והעובד", מאת: ד"ר אבי גריפל, בעריכת מר זאב פוטרמן - התאחדות התעשיינים בישראל.

מערך הבטיחות המוסדי בישראל

אגף הפיקוח על העבודה
המוסד לבטיחות ולגיהות
מחלקות לרפואה תעסוקתית של קופות החולים
המוסד לביטוח לאומי
משרד הבריאות
התאחדות התעשיינים בישראל
ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
המדור לבטיחות במרכז החקלאי
מגן דוד אדום
מכון התקנים הישראלי
"המוסד המורשה" לקידום מערכות ניהול בטיחות
ובריאות בתעסוקה
הוועדה לחומרים מסרטנים, מוטגניים וטרטוגניים
הוועדה המיעצת לענייני בטיחות קרינה
הוועדה הרפואית לעניין אבק מזיק
הוועדה הטכנית לאסבסט ואבק מזיק
ועדת ההיגוי הבינמשרדית לטיפול בחומרים מסוכנים
ובפגעי טבע


בישראל פועלים כמה משרדי ממשלה ומוסדות שונים בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה. הזרוע המרכזית של הממשלה לפיקוח על חוקי בטיחות ויישומם הינה אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה. משרדים נוספים, כמשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה והתשתיות, משרד הבטחון, משרד הבריאות ואחרים, מטפלים אף הם בנושאי בטיחות החופפים את תחומי פעילותם.

פרט למשרדי ממשלה, קיימים גופים ומוסדות ציבוריים העוסקים בנושאי הבטיחות ובריאות העובד. המוסד הציבורי העיקרי המטפל בבטיחות הוא המוסד לבטיחות ולגיהות, העוסק בפעילות לקידום הבטיחות ברמת המפעל וברמה הכלל-ארצית. למוסד סניפים בארבע הערים הגדולות והוא מקיים מגוון פעולות הדרכה, יעוץ, מתן מידע, ופעולות אחרות לקידום הבטיחות בעבודה. המוסד לביטוח לאומי הוא האחראי העיקרי לביטוח נפגעי עבודה ושיקומם, וכן מממן פעולות מיוחדות ומחקרים בבטיחות. הוועדה לפעולה מונעת ומחקר בבריאות בעבודה (הפועלת במשרד העבודה והרווחה) מממנת פעילויות ומחקרים שעניינם קידום הבטיחות והבריאות בעבודה, ואילו המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות חיים בעבודה בהסתדרות הכללית פועלת לשמירת בריאות העובד במסגרת המאבק המקצועי לשיפור איכות חיי העובד. במסגרת שירותי הבריאות הכלליים קיימים גם שירותי רפואה תעסוקתית, המקיימים בדיקות קבלה לעבודה, בדיקת כושר עבודה ומעקב אחרי בריאות העובד. התאחדות התעשיינים בישראל עוסקת ומקדמת את נושאי הבטיחות בעבודה (במסגרת המחלקה לניהול תעשייתי באגף עבודה ומשאבי אנוש), בעיקר על-ידי ייזום ומעורבות במחקר, פיתוח ויישום פעולות בבטיחות ובגיהות במקומות העבודה, וביצוע פרוייקטים מיוחדים לקידום הבטיחות בתעשיה.

פירוט מלא של משרדי הממשלה והמוסדות העוסקים בבטיחות - כולל כתובות ומספרי טלפון - אפשר למצוא בספר "מי ומי בבטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית", בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות. להלן נסקור בקצרה רק את המוסדות העיקריים המטפלים במכלול נושאי הבריאות והגיהות בעבודה במדינת ישראל.

אגף הפיקוח על העבודה
אגף הפיקוח על העבודה פועל החל משנת 2003 כיחידה של משרד התמ"ת (תעשיה מסחר ותעסוקה), מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה. האגף מפקח על ביצוע חוקי הבטיחות במקומות העבודה, ותפקידו העיקרי הוא מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע. אגף הפיקוח אחראי גם על ביצוע חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, חוק שעות עבודה ומנוחה, ותקנות שונות הקשורות לבטיחות ולרווחת העובד. בנוסף לפעולות הפיקוח השוטפות, אחראי האגף על הסמכת בודקים מוסמכים למעליות, כלי לחץ, מכונות הרמה וכד', הסמכת מעבדות ובודקים מוסמכים לבדיקות סביבתיות, אישור של מינוי מנהלי עבודה בבניה, ממונים על הבטיחות, ממונים על פיצוצים ועוד.

לאגף הפיקוח סניפים בארבע הערים הגדולות, בהם פועלים מפקחי עבודה, העורכים, בין היתר, ביקורי פיקוח במפעלים. למפקח עבודה אזורי סמכות להפסיק את העבודה במפעל, להוציא צו שיפור המחייב את המעביד במקום העבודה לנקוט צעדים שונים, להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה או מתקן, ועוד. במקרה של תאונת עבודה במפעל, שכתוצאה ממנה נעדר הנפגע מעבודתו שלושה ימים או יותר , יש לשלוח הודעה על תאונה למחלקת הפיקוח. מפקחי העבודה חוקרים תאונות חמורות במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנותן בעתיד.

במסגרת אגף הפיקוח על העבודה, קיימת פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובטיחות בעבודה. פעילות זאת מעוגנת בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (1954) ומכח תקנות בנושא זה. הפעולה המונעת מקציבה כספים לפעולות מחקר ופרויקטים בבטיחות ובריאות בעבודה למוסדות למפעלים ולגופי מחקר.
שרות הפיקוח על העבודה: כתובות וטלפונים
הנהלה ומשרד ראשי רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי 1, ת.ד 3166 קריית הלאום, גבעת-רם, ירושלים טל. 02-6662810/1
אזור תל-אביב רח' סלמה 53, תל-אביב טל. 03-5125277
אזור המרכז רח' סלמה 53, תל-אביב טל 03-5125272/3
אזור ירושלים רח' יפו 30, ת.ד. 146 ירושלים 94142 טל. 02-6294972/3
אזור חיפה וצפון רח' חסן שוקרי 5, ת.ד. 46047 חיפה 33111 טל. 04-8619327/8
אזור ב"ש והדרום רח' התקוה 4 ת.ד. 4521 ב"ש טל. 08-6264777
לחץ כאן לרשימת העובדים במשרד הראשי של אגף הפיקוח.

המוסד לבטיחות ולגיהות
המוסד לבטיחות ולגיהות הינו גוף ציבורי שהוקם על-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה במטרה לקדם את תנאי הבטיחות והגיהות בעבודה. פעולות המוסד כוללות הדרכה, סיוע, יעוץ והסברה למפעלים בכל הקשור לבטיחות ולגיהות במקום העבודה. באופן מיוחד, מסייע המוסד לבטיחות להקמת ועדות בטיחות, מקיים קורסי הדרכה בבתי מלאכה קטנים, עורך כנסים, ימי-עיון, השתלמויות וקורסים בנושאי בטיחות שונים, מפעיל ניידת הדרכה המדגימה התנהגות בטיחותית נאותה, וכן עוסק בייעוץ הנדסי-בטיחותי והוצאה לאור של פרסומים בנושאי בטיחות, כולל בטאון דו-חודשי "בטיחות", עלון קיר חודשי ומגוון כרזות. במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות פועל מרכז מידע המספק מידע עדכני בשאלות בטיחותיות וגיהותיות לפונים אליו בשאלות.

המוסד לבטיחות פועל באמצעות סניפיו בארבע הערים הגדולות. מדריכי המוסד מבקרים במפעלים ובבתי מלאכה ועוסקים שם בפעולות הסברה, יעוץ, סיוע לפעילות ועדות בטיחות במקום העבודה וכד'. המוסד מבצע גם סקרי סיכון והכנת תכניות בטיחות למפעלים (תמורת תשלום), בנוסף לביצוע מדידות כגון רעש, תאורה, ועוד.
המוסד לבטיחות ולגיהות: כתובות וטלפונים
הנהלה ומנגנון רח' מזא"ה 22 תל-אביב 65231 טל. 03-5266431 פקס 03-5252448
מרכז מידע רח' מזא"ה 22 תל-אביב 65231 טל 03-5266455 פקס 03-5266456
אגף הנדסה ומחשוב רח' מזא"ה 22 תל-אביב 65231 טל 03-5266438 פקס 03-6204320
מחלקת גיהות רח' מזא"ה 22 תל-אביב 65231 טל 03-5266438 פקס 03-6204320
מחלקת הדרכה דרך הים 2 בת-ים 59303 טל. 03-5553070-1 פקס 03-6593449
יחידת הפצה דרך הים 2 בת-ים 59303 טל. 03-6575147 פקס 03-6575148
סניף תל-אביב והמרכז רח' מזא"ה 22 תל-אביב 65231 טל. 03-5266465 פקס 03-6208596
סניף חיפה והצפון דרך בר-יהודה, 52 נשר 20300 טל. 04-8218890-4 פקס 04-8218895
סניף ירושלים והשפלה דרך בית-לחם ב118 י-ם 93428 טל. 02-6723110 פקס 02-6732880
סניף באר-שבע והדרום קרן היסוד 21 באר-שבע 84105 טל. 08-6276389 פקס 08-6275129
"מוסד מורשה" לניהול בטיחות רח' מזא"ה 22 תל-אביב 65231 טל. 03-5266481 פקס 03-6208230

מחלקות לרפואה תעסוקתית של קופות החולים
במסגרת קופות החולים השונות פועלות מחלקות אזוריות, המספקות שירותי רפואה תעסוקתית. השירות הבריאותי ניתן לכלל האוכלוסיה מתוקף חוק, ומתבטא, בין היתר, בזיהוי גורמי סיכון בעבודה, עריכת בדיקות ומעקבים הן לקביעת כושר עבודה והן לזיהוי חשיפה לחומרים מסוכנים, איבחון מחלת מקצוע, ושיקום עובדים שנפגעו.
ההפניה לקבלת שרות רפואה תעסוקתית מתבצעת על-ידי הרופא המטפל (רופא המשפחה או רופא המפעל), מנהל כח-אדם במקום העבודה, ועד העובדים, או על-ידי פניה אישית (לגבי עצמאים המשלמים מס מקביל).
באופן מיוחד, מבצעות המחלקות לרפואה תעסוקתית את הבדיקות הבאות:
 • בדיקות קבלה לעבודה (לקביעת התאמת העובד לתפקיד).
 • בדיקות פיקוח על-פי תקנות משרד העבודה (לאיתור חומרים כארסן, כספית, עופרת, רעש, אבק מזיק וכד').
 • בדיקת כושר עבודה (של עובד שנפגע או שחלה).
 • בדיקת החמרת מצב (במקרה של תלונת נפגע על החמרה בפגיעה קודמת).
 • מרכזי רפואה תעסוקתית: כתובות וטלפונים
  שירותי בריאות כללית רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב, 62098 טל. 03-6923305
  קופ"ח לאומית רח' שפרינצק 23 תל-אביב, 64738 טל. 03-6970358/316/429
  מכבי שירותי בריאות רח' המרד 27 תל-אביב טל. 03-5143900
  (ראה מדור "רפואה תעסוקתית" במדריך "מי ומי" באתר)

  המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לביטוח לאומי, שהוקם על-פי חוק הביטוח הלאומי, אחראי, בין היתר, על ביטוח, ריפוי ושיקום של נפגעי עבודה. כל עובד שכיר מבוטח, למעשה, בענף תאונות עבודה במוסד לביטוח לאומי (גם אם מעבידו לא הצהיר עליו ולא שילם עבורו למוסד). במסגרת זו הוא זכאי לדמי פגיעה (לתקופת העדרות מ-3 ימים ועד 26 שבועות), קיצבה או מענק נכות, קיצבת תלויים לבני משפחת הנפגע במקרה מוות, כיסוי הוצאות הטיפול הרפואי הנובע מהפגיעה בעבודה, ושירותי שיקום מקצועי לנכים שאינם מסוגלים לעבוד בעבודתם הקודמת.

  למוסד 17 סניפים בערי הארץ, בהם מטפלים פקידי תביעות בתביעות נפגעים בתאונות עבודה ומחלות מקצוע. במקרה של חשש לנכות, מפעיל המוסד לביטוח לאומי ועדות רפואיות שתפקידן לקבוע את דרגות הנכות של נפגעים בעבודה. בסניפי המוסד נמצאים גם פקידי שיקום המטפלים באספקטים השונים של שיקום הנפגע, ובמידת הצורך מפנים אותו למחלקת השיקום של המוסד בה מסייעים לנפגע לרכוש מקצוע חדש. לנפגעים קשה מסייעים בעת הצורך גם על-ידי מענקים כספיים לצורך התאמת תנאי מגורים, רכישת אביזרי-עזר ורכישת רכב.

  המוסד לביטוח לאומי מממן מחקרים ופעולות שונות לשיפור הבטיחות והגיהות בתעסוקה ומממן פרויקטים במפעלים וגופים המיועדים למניעת תאונות עבודה. לקבלת פרטים יש לפנות לקרן מנוף הפועלת באגף פיתוח שירותים של המוסד לביטוח לאומי.
  המוסד לביטוח לאומי: כתובות וטלפונים
  הנהלה ומשרד ראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, 91909 טל. 02-6709211
  ענף נפגעי עבודה שד' ויצמן 13 ירושלים, 91909 טל. 02-6709692
  קרן מנוף למימון פעולות בבטיחות שד' ויצמן 13 ירושלים, 91909 טל. 02-6709608


  משרד הבריאות
  ביוזמת משרד הבריאות ומשרד התמ"ת הוקמה המועצה הלאומית לבריאות העובד, אשר החלה עבודתה בשנת 2005. המועצה משמשת כגוף מייעץ לשני משרדי הממשלה, ומטרותיה לייעץ, ליזום המלצות ולפעול לשיפור בריאות העובד במדינת ישראל.

  מתפקידי המועצה: הצעת דרכים לשיפור האכיפה והפיקוח על מקומות העבודה במיוחד במקומות עבודה קטנים; קידום חקיקה בתחום הבריאות התעסוקתית; שיפור הבטיחות והתאמה לתקני בטיחות מקובלים; הפחתת שיעור החולים במחלות מקצועיות; תגבור ידע הרופאים בכלל מקצועות הרפואה להגברת המודעות לבריאות תעסוקתית ושיפור יכולת זיהוי ואבחון מחלות מקצועיות; הוספת מידע תעסוקתי לרישומים במרכז לרישום סרטן כך שיהווה מערכת לניטור מוקדי סרטן תעסוקתי; הקמת מרכז מידע לציבור ולאנשי מקצוע לגבי חשיפות תעסוקתיות והשפעתן על הבריאות.


  התאחדות התעשיינים בישראל
  התאחדות התעשיינים בישראל היא הארגון הגדול ביותר של התעשיינים בישראל, ועם מטרותיה העיקריות אפשר למנות את קידום התעשיה והגדלת היצוא. ההתאחדות מייצגת יותר מ-1,300 מפעלים מהסקטור הפרטי, הציבורי והממשלתי, והינה ארגון המעסיקים הגדול ביותר במדינה.

  ההתאחדות מטפלת בנושאי בטיחות, גיהות ובריאות העובד במסגרת אגף עבודה ומשאבי אנוש, ע"י נציג התעשיינים בנושאי בטיחות בריאות ורווחה בעבודה. כן פועלת ההתאחדות בנושאי בטיחות הקשורים לאיכות הסביבה, במסגרת איגוד התעשיות כימיה ופרמצבטיקה.

  להתאחדות נציגים בגופים הממלכתיים והציבוריים העושים במלאכת הבטיחות (המוסד לביטוח לאומי, המוסד לבטיחות ולגיהות, משרד הבריאות, מכון התקנים ועוד).

  ההתאחדות יוזמת ומממנת פעולות שונות ומחקרים לקידום הבטיחות בתעשיה ובענפים אחרים, יוזמת כתיבת ספרים בנושאי בטיחות ומפיצה אותם חינם בין כל גורמי המשק. מקיימת סדנאות למודעות לבטיחות לדרגי הניהול, יוזמת כנסי הסברה, פועלת להטמעת מערכות ל"ניהול הבטיחות" בקרב המעסיקים.
  התאחדות התעשיינים בישראל - אגף עבודה ומשאבי אנוש
  נציג התעשיינים בנושאי בטיחות בריאות ורווחה
  בית התעשיה רח' המרד 29, תל-אביב 68125 טל. 052-6680299, 03-5198820


  ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל
  הארגון הינו עמותה בה יכולים להיות חברים ממוני בטיחות בלבד. מטרות הארגון הן: לפעול למען קידום הבטיחות ומדע הבטיחות, לאגד וללכד את כל ממוני הבטיחות, וליזום פעולות לקידום המקצועי של חברי העמותה. הארגון מארגן כנסים, ימי-עיון, סיורים והשתלמויות בבטיחות לחבריו הארגון פועל במשרדי המוסד לבטיחות ולגיהות, רח' מזא"ה 22, תל-אביב.

  המדור לבטיחות במרכז החקלאי
  המרכז החקלאי הינו חלק מההסתדרות הכללית של העובדים, ומייצג כ-300,000 חברים בישובים ובבתי-ספר חקלאיים. במרכז קיים מדור לבטיחות המנוהל על-ידי ועדה ציבורית, והמכשיר פעילי בטיחות למגזר החקלאי על-ידי קורסים וימי-עיון. אנשי המדור עורכים גם ביקורים במשקים חקלאיים במטרה לחשוף מחדלים בטיחותיים ולהציע פתרונות נאותים. המדור שוכן ברח' שאול המלך 8 ת"א.

  מגן דוד אדום
  מד"א פועל על-פי חוק מגן-דוד-אדום תש"י, המחייב אותו להגיש עזרה ראשונה, שירותי אמבולנסים, הדרכה בעזרה ראשונה ושירותי בנק-דם. מד"א מעניק שירותי הצלה ועזרה טרום-רפואית בכל רחבי הארץ, ומפעיל כ-600 אמבולנסים לפינוי נפגעים. מד"א עוסק בהדרכה רפואית ופרה-רפואית בקנה מידה נרחב, ומסייע למפעלים בהיערכות לטיפול בנפגעים, הקמת מירפאות וחדרי עזרה ראשונה וכדומה.

  מכון התקנים הישראלי
  המכון עוסק בתקינה, בדיקות תווי תקן ואבטחת איכות, ובמסגרת זו מתייחס גם לאספקטים הבטיחותיים של מוצרים ותהליכים. המכון רשאי להעניק "תו תקן" למוצר, המעיד, בין היתר, גם על רמת בטיחות טובה של המוצר והשימוש בו. המכון מקיים מעקב אחרי המוצרים בעלי תו תקן כדי להקפיד על רמתם הנאותה. בשנת 2000 פרסם המכון את ת"י 18001 - דרישות לניהול מערכות בטיחות וגיהות בתעסוקה, וכן מדריכים לתקן זה.

  "המוסד המורשה" לקידום מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
  בשנת 2003 הוקם במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות, "המוסד המורשה" לקידום מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בישראל. מוסד זה הוקם על פי המלצת הקוים המנחים של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO-OSH 2001), ותפקידו לקדם פיתוח והטמעה של מערכות ניהול בטיחות ובריאות בארגונים ובמוסדות.

  כתובות וטלפונים שונים
  ארגון הממונים על הבטיחות רח' מזא"ה 22 תל-אביב, 65231 טל. 03-6290530
  המדור לבטיחות במרכז החקלאי שד' שאול המלך 8 תל-אביב, 61400 טל. 03-6929944
  מגן דוד אדום: משרד ראשי רח' יגאל אלון 60 תל-אביב, 67062טל. 03-6300222
  מכון התקנים הישראלי רח' חיים לבנון 42 תל-אביב, 69977 טל. 03-6465191-2


  הוועדה לחומרים מסרטנים, מוטגניים וטרטוגניים
  הוועדה ממונה על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות וחברים בה נציגי משרדי הבריאות, העבודה, החקלאות, המסו"ת, קופ"ח, המוסד לבטיחות ולגיהות, המשרד להגנת הסביבה ועוד.

  תפקידי הוועדה הינם לקבוע ולעדכן את רשימת החומרים החשודים כמסרטנים, להמליץ על דרכים לצמצום חשיפת הציבור לחומרים מסרטנים, וליעץ בדבר נקיטת צעדי מניעה או צמצום הנזק הבריאותי.

  הוועדה המיעצת לענייני בטיחות קרינה
  הוועדה פועלת מתוקף תקנות הרוקחים, וחברים בה נציגי משרד העבודה, בתי-חולים, מרכזי מחקר גרעיניים ומכוני מחקר. תפקידי הוועדה: לייעץ לממונה על הקרינה בכל הקשור לבטיחות בעבודה עם מתקנים רדיואקטיביים ותקני חשיפה לקרינה.

  הוועדה הרפואית לעניין אבק מזיק
  הוועדה הוקמה ע"י המנהלים הכלליים של משרדי הבריאות, העבודה והרווחה, וחברים בה גם נציגי מוסדות רפואיים, המוסד לביטוח לאומי, ועוד. תפקידי הוועדה הינם להמליץ לשר העבודה בדבר פעולות בטיחותיות בקשר לאבק מזיק (כגון של אסבסט, צורן דו-חמצני וטלק), לקבוע אבחנות סופיות לגבי מחלות אבק, להמליץ על מינוי רופאים לנושא בדיקות הקשורות לחשיפה לאבק ועוד. הוועדה אחראית לריכוז כל המידע הקיים בארץ בנושא אבק מזיק, כולל רשימות עובדים החשופים לו, והחולים במחלות שהן תוצאת החשיפה לאבק מזיק.

  הוועדה הטכנית לאסבסט ואבק מזיק
  הוועדה פועלת כתת-ועדה של הוועדה הרפואית לעניין אבק מזיק, ופועלת מכח תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי), התשמ"ד-1984. תפקידה ליעץ לוועדה הרפואית בכל הקשור להיבטים הטכניים של עבודה באסבסט ואבק מזיק ושימוש בחומרים אלה. מתפקיד הוועדה לאשר שיטות בדיקה סביבתיות תעסוקתיות נדרשות, ולהפיץ הנחיות בנושאים אלה.

  ועדת ההיגוי הבינמשרדית לטיפול בחומרים מסוכנים ובפגעי טבע
  בוועדת ההיגוי הבינמשרדית מיוצגים כל משרדי הממשלה שיש להם נגיעה באיכות הסביבה, הבריאות והבטיחות, וכן נציגי הג"א, מד"א, מרכז השלטון המקומי ומומחה ברפואת חרום.

  תפקידי הוועדה הינם להיות גוף המטה והגורם המתאם בין המשרדים השונים בנושא חומרים מסוכנים ומפגעי טבע, לסייע ולקיים מעקב אחרי מרכז המידע לחומרים מסוכנים הקיים במקחל"ר (הג"א), ליעץ ולפעול בכל הקשור להערכויות לשעת חרום ומפגעי חומרים מסוכנים, לפעול לצמצום הנזק לאוכלוסיה מארועי חומ"ס וכדומה.