www.osh.org.il
17.01.07


כנס הצגת התקן החדש:
ת"י 5688 - בטיחות באירועים המוניים

מכון התקנים הישראלי הודיע כי היום (יום ד', 17.01.07), יוצג התקן החדש: ת"י 5688 - בטיחות באירועים המוניים, במסגרת כנס שייערך בנושא.

בכנס יוצגו הממשקים של התקן עם רשויות המשטרה, נציבות הכבאות תוך התייחסות להיבטים משפטיים באכיפת התקן ועוד.

ממכון התקנים נמסר, כי התקן נכתב כמענה לצורך שהציג אגף הפיקוח במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כתוצאה מאסון ערד. התקן מיועד לשמש ארגונים אשר מעוניינים לקיים אירועים המוניים תוך ביטול סיכונים בלתי חיוניים, והפחתה, במידת האפשר, של הסיכונים הנותרים, להם נחשפים אנשים המעורבים באירוע או הנמצאים בסביבתו - משתתפים ישירים, צופים, קבלנים, ספקי שירותים ועובדיהם ועוברי אורח.

ע"פ החוק הישראלי, אירוע המוני מוגדר כהתכנסות מאורגנת של קהל באתר לשם עינוג ציבורי כהגדרתו בחוק, שמספר המשתתפים הצפוי בו הוא 1000 או יותר, או התכנסות מאורגנת אחרת באתר, לכל מטרה, לרבות לשם הרצאה או ויכוח, ושמספר המשתתפים הצפוי בה הוא 3000 או יותר (למעט אספה ותהלוכה).

התקן מורכב משלושה רבדים:

רובד עליון - כולל מערכת לניהול הבטיחות באירוע, אשר מבוססת על תקן קיים ("מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה - דרישות"), עם התאמה למאפיינים הייחודיים של אירועים חד פעמיים. בין ההיבטים המפורטים: הגדרת תכולת האירוע: רישום מלא של כל האתרים בהן יתקיימו פעילויות במסגרת האירוע ההמוני, הגדרת גבולות האירוע במקום ובזמן, צפי מס' משתתפים, בדיקת קיומם ותקפותם של האישורים הנדרשים עפ"י החוק (משטרה, כבאות ועוד), כתב מינוי לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות( למשל: מגיש עזרה ראשונה), בדיקת גורמי סיכון (לדוגמה: צנרת תת קרקעית), עריכת סקר מפגעים באתר, תכנית למצבי חירום, תהליך הפקת לקחים ושיפור ועוד.
רובד אמצעי - הכולל פירוט של כל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים, ושל החוקים, התקנות, התקנים והדרישות הקיימים לגבי כל אחד מהם. בין ההיבטים המפורטים: סיכוני אש ומניעת דליקות, הקמת במות, גדרות, בטיחות מתקני חשמל, תאורה, זיקוקים, מסכי הקרנה, פתחי מילוט ועוד.
רובד תחתון - ריכוז מלא של כל התקנים בכל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים.

זיוה פתיר, מנכ"ל מכון התקנים, מסרה: "מכון התקנים הישראלי רואה עצמו מחויב להגנת הצרכן בתחומי הבטיחות והאיכות, בכל היבטי החיים. לפיכך, כאשר הצוות הבין משרדי לנושא אירועים המוניים, אשר מונה לאחר אסון ערד, העלה את הצורך בהגדרת תקן מסודר לאירועים מסוג זה, החל מכון התקנים בעבודה, שתוצרה התקן החדש. אנו תקווה כי תקן בטיחות ימנע אסונות ותקלות עתידיים".


המקור:
מכון התקנים