www.osh.org.il
17.01.10


בניית שתי ניידות להדרכת בטיחות וגיהות למגזר החקלאי

פרויקט הפקת ובניית ניידות הדרכה קטנות להדרכת בטיחות וגיהות בקרב עובדי המגזר החקלאי,יצא לדרך!
ממש בימים אלו המוסד לבטיחות ולגיהות החל בפעילות להוצאתו אל הפועל של הפרויקט שבנדון, ואשר ביצועו מתאפשר תודות למימון שהתקבל מאת "קרן מנוף" במוסד לביטוח לאומי.

הפרויקט מתבצע בניהול תחום "פרויקטים ופיתוח תשתיות" וכולל תכנון ובנייה של ניידות הדרכה ייעודיות קטנות למגזר החקלאי.

בזכות ניידות אלו יתאפשר למדריכי החקלאות של המוסד לבטיחות ולגיהות להנחיל מתכונת חדשה של פעילות הדרכה והסברה שתתפרס בלמעלה מ - 1000 משקים חקלאים מדי שנה (ותכלול כ -5,000 מודרכים).

הפעילות המתוכננת מצטיינת בחדשנות רבה הנובעת מהאפשרות להעביר באמצעות מדריכי החקלאות של המוסד לבטיחות ולגיהות הדרכה אינטראקטיבית המשלבת נושאי בטיחות וגיהות מתחום החקלאות במספר שפות ובמגוון רב של תחומים.

הרעיון המרכזי עליו מושתתת שיטת הדרכה זו, הינו יצירת מערכת הדרכה גמישה ומתקדמת שתאפשר למדריך באמצעות מערכת לומדות מולטימדיה (שתופק במיוחד לצורך הנושא) וכמו כן תאי תצוגה עשירים ומגוונים שייבנו ויותקנו בניידות ההדרכה, לבצע הדרכה אפקטיבית שתתמקד ותותאם גם לעובדים הזרים אשר מהווים כיום אחוז גבוה מהעובדים בענף החקלאות ואשר משתייכים ברובם למגזר התאילנדי.

תמונת אילוסטרציה - להמחשה בלבד! באמצעות הניידות החדשות תתאפשר נגישות וגמישות הדרכתית רבה תוך בחירת התכנים ותוכניות הדרכה המותאמות לאופי הפעילות במשקים הנבחרים, זאת תודות לתכנית ניהול מתקדמת שתבנה לצורך כך ושתאפשר הדרכה במשק החקלאי, בזמן שלא יעלה על שעה אחת למודרך, תוך התאמת שפת ההדרכה הנדרשת בהתאם לסוג העובדים.


המקור:
אבי צימר - רכז הפרויקט, תחום פרויקטים ופיתוח תשתיות