www.osh.org.il
07.02.08


תקנות חדשות: אתרים היסטוריים יותאמו לדרישות הבטיחות

שר הפנים, מאיר שטרית, אישר תקנות חדשות לחוק התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), שמטרתן לאפשר פיתוח, הכשרה ופתיחה למבקרים של אתרים ארכיאולוגיים ושל מבנים היסטוריים, תוך שמירה על אופי האתרים וערכיהם החזותיים, ההיסטוריים והתרבותיים. התקנות פורסמו ביום ג' (05.02.08) ברשומות, בקובץ התקנות 6645, והן ייכנסו לתוקף בעוד 90 יום:

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח-2008

עד להתקנת התקנות החדשות, התקיים קונפליקט תמידי בין הצורך לפתח אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים באופן המשמר את אופים וייחודם לבין דרישות תקנות הבטיחות הקיימות. זאת, מאחר ובעת בנייתם של מבנים אלה, לא היו קיימות תקנות הבטיחות המחייבות היום כל בניה חדשה.

על רקע זה, יזם מינהל התכנון במשרד הפנים את הכנתן של תקנות ייעודיות, אשר יתנו מענה לצרכים הייחודיים של מבנים ואתרים אלה.

התקנות החדשות יאפשרו התאמת אמצעי הבטיחות לאופי האתר ולאופי המבנה, בנושאים כגון: קביעת מקדם התפוסה של קהל באולמות ציבוריים, תכנון דרכי יציאה, פרוזדורים, מעברים ומדרגות באתרים קולטי קהל, התאמת מעקות ומערכות (להגנה מפני אש, אוורור, התראה ועוד), קביעת סידורים מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות, הנחיות לשילוט והכוונת תנועה באתר ועוד.

התקנות מבוססות על עבודה מקצועית, שנערכה על ידי צוות תכנון בראשות חברת אמן-ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ ובליווי ועדת היגוי, בראשות דוד פילזר, מנהל אגף לתקנות והנחיות תכנון ובניה במינהל התכנון, ובהשתתפות נציגים מומחים מרשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, החברה הממשלתית לתיירות, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ועיריות ירושלים, תל אביב-יפו ורמלה.

עקרון מרכזי בתקנות החדשות הוא כי אין להתפשר בנוגע לרמת הבטיחות הנדרשת, למרות שמדובר במבנים ובאתרים בעלי מאפיינים ייחודיים, אך יש לאפשר גמישות, תוך קביעת דרישות ייחודיות והפעלת שיקול דעת בהתאם לתנאים המיוחדים של האתר או המבנה הנדון. בחלק מהנושאים ההחלטה תתקבל ברמה המקומית (בהחלטת מהנדס ועדה מקומית), ובהסתמך בין היתר על ייעוץ מקצועי בתחום השימור.

שר הפנים, ח"כ מאיר שטרית, אמר על הפרוייקט כי "זהו מיזם חדשני ופורץ דרך, גם ביחס למדינות אחרות בהן תחום השימור מפותח ביותר. התקנות החדשות יאפשרו שימור מבנים ואתרים היסטוריים וארכיאולוגיים בעלי חשיבות, תוך הבטחת בטיחותו של ציבור המבקרים".


המקור:
ערוץ 7