www.osh.org.il
03.03.11


האסון בבאנספילד - חשיפת פרטים חדשים

ב-10 לדצמבר 2005 ארע פיצוץ עז בחוות דלק בבאנספילד שבבריטניה. הפיצוץ הרס את החווה עצמה וגרם לנזק עצום לאזור בו היא ממוקמת ונזק לסביבה שאת השלכותיו לטווח הארוך עדין לא ניתן להעריך עד הסוף.

בשנת 2008 הוועדה המיוחדת שחקרה את האסון פרסמה את הדו"ח הסופי שהתייחס לתיאור האסון והסיבות להתרחשותו. באותו שלב הוועדה לא יכלה להתייחס ולפרט את כל הסיבות לאירוע בשל התביעה הפלילית שהתנהלה בבית המשפט כנגד מספר חברות וארגונים בעקבות החקירה של האירוע.

כעת, כאשר הסתיימו התהליכים המשפטיים, הרשות המוסמכת על ניהול סיכוניהם של אסונות רבי עוצמה בבריטניה פרסמה דו"ח נוסף בו היא חושפת פרטים נוספים לגבי האסון בבאנספילד אותם לא ניתן היה לפרסם בדו"ח הסופי.

מדו"ח זה עולה תמונה עגומה של האסון שנבע , בין היתר, מזלזול, חוסר יעילות, שאננות והתעלמות מכללי בטיחות הבסיסיים ביותר של הגורמים שעמדו לדין בעקבות החקירה. רק במזל לא הסתיים אירוע זה בתוצאות חמורות הרבה יותר. המסקנות של הדו"ח חשובות להפקת לקחים לא רק עבור מי שעוסק בתחום זה (אחסנת דלק) אלא עבור כל אחד שנושא באחריות כל שהיא בתחום הבטיחות במפעלים.

את הדו"ח ניתן למצוא בכתובת אינטרנט:
http://www.hse.gov.uk/comah/buncefield/buncefield-report.pdf

המקור:
ליבי קוסקס, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגיהות