www.osh.org.il
05.03.06


"צדק בעבודה" - סיכון מופחת למחלת לב

מחקר שפורסם לאחרונה בעיתון של האיגוד הרפואי האמריקאי מצא קשר בין תחושה של "צדק" במקום העבודה לסיכון מופחת למחלת לב.

אנשים מרגישים שנעשה עימם צדק בעבודה כאשר הם מאמינים שהמנהל שלהם מתחשב בדעתם, כאשר הוא משתף אותם במידע הנוגע לקבלת החלטות ומתייחס אליהם באופן כן. ממצאי מחקר קודם הראו שלעובדים היה לחץ דם נמוך בימים בהם עבדו עם מנהל אותו החשיבו כהוגן. הכותבים מציעים שסביר לקשר בין רמה גבוהה של "צדק" והפחתת לחץ כרוני לבין מחלת לב . חוקרים מהמוסד לבריאות תעסוקתית מפינלנד ניתחו נתונים של 6,442 עובדי משרד, גברים מ-20 מחלקות שירות המדינה בלונדון, אנגליה. נושא "הצדק" בעבודה נמדד בשלושה שלבים. שלב ראשון בין השנים 1985-1988 ושלב שני בין השנים 1989 ל-1990. כל משתתף קיבל ניקוד בהתאם לסולם הגינות עצמי אותו מילא. בין השנים 1990 ל-1999 עקבו החוקרים אחר מקרים של מחלות לב אצל המשתתפים.

נתונים אלה אפשר לחוקרים לקבוע אם מימד זה של "צדק" יוסיף להערכות סיכונים המתבססות על גורמי סיכון אחרים. החוקרים בחנו האם "צדק" בעבודה יכול לנבא מקרים חדשים של מחלות לב אצל עובדים והאם הקשר הזה הוא קשר בלתי תלוי בגורמי סיכון אחרים ללב, כמו: ריכוז של כולסטרול, יתר לחץ דם, עישון, צריכת אלכוהול, חוסר פעילות פיזית ומאפיינים פסיכולוגים אחרים של סביבת העבודה.

החוקרים מדווחים שאצל עובדים גברים שהרגישו רמה גבוהה של הגינות בעבודה, הסיכון לקבל מחלת לב היה ב-30% פחות מאשר בקרב אלו שהאמינו שיש רמה נמוכה או רמה בינונית של "צדק" במקום עבודתם. לא ניתן להסביר את הממצאים הללו ע"י גורמים כמו גיל, מוצא אתני, מצב משפחתי, מעמד סוציו אקונומי, השמנת יתר, לחץ דם גבוה, עישון, צריכת אלכוהול ופעילות פיזית.
החוקרים מסכמים שרוב האנשים מחשיבים מאד יחס "צודק" מצד בעלי סמכות. יחס "צודק" מפגין ערכים בשעה שהיעדר הגינות יכול להיות מקור של דיכוי ושל לחץ.

הממצאים בנוגע למחלות לב, הסיבה העיקרית למוות בחברה המערבית, מצביעים שגם צדק ארגוני הוא נושא בעל חשיבות אותו יש לשקול במחקרים בתחום הבריאות.


המקור:
נערך ע"י ליבנת כהן, M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע של המוסד לבטיחות וגהות ע"פ American Medical Association

http://www.medem.com/medlb/article_detaillb.cfm?article_ID=ZZZYBT52XFE&sub_cat=0