www.osh.org.il
17.03.09


תקנות התכנון והבנייה: נגישות לבניין ציבורי חדש


רמפת גישה למבנה ציבורי (אתר נגישות ישראל) בקובץ התקנות 6764 מיום 08.03.09 פורסמו
 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו לאגרות) (תיקון מס' 5), התשס"ט-2009
התיקון הוסיף לתוספת השנייה לתקנות אלו, את חלק ח'1: בניין ציבורי חדש.

התקנות החדשות מחייבות כל בניין ציבורי חדש, ומתנה קבלת היתרי בניה (או הרחבת מבנה קיים), בקיום תנאי נגישות לאנשים עם מוגבלות.

התקנות החדשות גם מחייבות הבטחת נגישות חלופית בתקופת ביצוע עבודות הבניה (בתוספת לבניין קיים).

החל מיום כניסת התיקון לתוקף, ביום 01.08.09, לא יינתן היתר להקמת בניין ציבור חדש, אלא אם ייכללו בבניין סידורי נגישות עבור אנשים עם מוגבלות, כמתחייב מהוראות הדין. זאת, לרבות דרך נגישה, אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה, תאורה, שילוט, מקומות חניה, מעליות, שירותים, מקלחות, מלתחות, ועוד. תיקון זה יחול על כל מקום ציבורי חדש כמפורט בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חלק ח'1: בניין ציבורי חדש כולל את הפרקים דלהלן:
פרק א': בנין ציבורי חדש
סימן א': פרשנות
סימן ב': כללי
סימן ג': דרך נגישה
סימן ד': אמצעיים לאיתור, אזהרה והכוונה
סימון ה': תאורה
סימון ו': שילוט
סימון ז': מקומות חניה
סימון ח': מעלית ומעלון
סימון ט': מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת
סימון י': מתקני תברואה
סימון יא': יחידות אכסון
סימון יב': בתי עלמין
סימון יג': מקומות להתקהלות
סימן יד': מיתקנים נוספים
סימן ט"ו: פטור ודרישות מופחתות


מקורות:
  • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים
  • אתר נגישות ישראל
  • מאיר גוטסמן, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגיהות