www.osh.org.il
29.03.06


הובלת חומ"ס: קודים לפעולות חירום, 2005 - עדכון

ע"פ תקנות שירותי הובלה, התשס"א - 2001 המקור המוסמך לקודים לפעולות חירום הנרשמים על גבי שלטי אזהרה של כלי רכב המובילים חומרים מסוכנים, הנו מסמך בריטי בשם Approved Carriage List (רשימת ההובלה המאושרת) של ארגון הבריאות ובטיחות (HSE) של בריטניה. מסמך זה הווה, למעשה, חלק מהחקיקה הקובעת דרישות להובלת חומרים מסוכנים בכבישי בריטניה.

לפני מספר שנים החקיקה הנ"ל עברה שינויים רבים לצורכי תיאום עם הסכם ADR, וכתוצאה מכך ארגון HSE בטל את רשימת ההובלה המאושרת. במקום רשימה זו נכנסה לתוקף רשימה חדשה שפורסמה מטעם הפיקוח של שירותי כבאות הבריטי.

בין שתי הרשימות קיימים הבדלים אחדים וביניהם:
  1. הרשימה החדשה הנה יותר מעודכנת, כלומר, התווספו אליה מספרי או"מ חדשים של המהדורות האחרונות של ספר המלצות האו"מ בנושא שינוע חומ"ס (הספר הכתום);
  2. ניתנו קודים לפעולות חירום עבור מספרי או"מ הקיימים, עבורם ברשימה הישנה לא אומצו קודים מסיבות כאלה או אחרות.
  3. השתנו הגדרות ודרישות לציוד לצוותי חירום;
  4. השתנה במידת מה פירוש של מושגים אחדים, כגון פירוש של אות "E", הוכנסה דרישה לציוד אטום לגזים לצוותי חירום בחלק מהמקרים, שונו קודים עבור חומרים מסוכנים מסוימים, כגון סודה קאוסטית מוצקה.
כדי לאפשר שימוש בקודים מעודכנים יותר ולתרום להגברת בטיחות בהובלת חומרים מסוכנים בכבישים, הוציא מר אבישי מיכאלי, מנהל אגף מטענים ומל"ח במשרד התחבורה, אישור מיוחד המתיר שימוש בשתי רשימות לצורך מציאת הקודים הנדרשים עד התיקון המתחייב בתקנות שירותי הובלה.

האישור של מר אבישי מיכאלי מאפשר שימוש בשתי רשימות, כלומר, אין חובה לשנות את קוד החירום על השלטים הקיימים של כלי רכב המובילים חומ"ס עד הודעה חדשה או שינוי בחקיקה.

בהזמנות שילוט חדש מוצע להתעדכן לגבי הדרישות החדשות ולהשתמש בקודים העדכניים.

הרשימה החדשה מתעדכנת מפעם לפעם. הרשימה התקפה, נכון לתאריך הודעה זו, הינה הרשימה שיצאה תחת השם: Dangerous Goods Emergency Action Code List, 2005.

 לחץ כאן להורדת הרשימה החדשה (קובץ PDF).

ניתן גם לרכוש את הרשימה בגירסה מודפסת באתר אינטרנט:
http://www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?FO=1160000&DI=553832

בכל נושא הקשור למציאת הקודים ופירושם ניתן לפנות למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, טלפון מס' 5266455 - 03.

לאור השינויים שהוזכרו לעיל, יבוצעו עדכונים מתאימים במדריך לפענוח שילוט אזהרה ע"ג רכב המוביל חומרים מסוכנים (כרטיס נהג) בהוצאה לאור של המוסד לבטיחות ולגיהות. ניתן לרכוש את המדריך במחלקת ההפצה, טלפון מס' 6575148 - 03.המקור:
ליבי קוסקס, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות


עדכון מתאריך 3.6.2013:
מספר הטלפון של מחלקת הפצה של המוסד לבטיחות ולגיהות הוחלף למספר 03-771521