www.osh.org.il
23.04.07


יום השנה העולמי לבטיחות ובריאות בתעסוקה:
28 לאפריל 2007

יום השנה העולמי לבטיחות ובריאות בעבודה של ILO (ארגון העבודה הבינלאומי) הינו אירוע שנתי החל ב- 28 לאפריל מדי שנה. הוא נועד להגביר את המודעות להעלאת רמת הבטיחות והבריאות במקום-העבודה. הנושא המוביל השנה הוא: מקום עבודה הוגן מחויב לבטיחות ובריאות בעבודה.

עבודה בטוחה הינה הליבה של נושא העבודה ההוגנת - חיוני לעמוד ביעדים האסטרטגיים שהציב ארגון ה-ILO. מאז היווסדה ב- 1919, רבים מן התקנים הבינלאומיים שיסדה ILO עסקו בסוגיות של בטיחות ובריאות בעבודה. עבודה הוגנת הינה מרכיב חיוני של עבודה בטוחה ובריאה. "בטיחות בעבודה" מהווה מרכיב בתחום הזכויות הסוציאליות של העובד כאשר העלאת הנושא על סדר היום מהווה מפתח לקידום הבטיחות והבריאות במקומות העבודה.

ה-ILO יצר תבנית חדשה להשגת מקום עבודה בטוח והוגן. התבנית מתבטאת באמנת הבטיחות והבריאות בעבודה ,מהדורת 2006 [Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention], שאומצה ע"י קונגרס העבודה האחרון. כאמנת יסוד היא בנויה לספק תכנית בטיחות שיטתית וברורה, ולסייע להעלות המודעות לאמנות קיימות זה מכבר.

יום השנה ב- 28 לאפריל מהווה הזדמנות נוספת להגברת המודעות לכלי החדש ולקדם את אשרורו.

מקום עבודה שמטמיע את העקרונות לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ע"פ מסמך ILO-OSH 2001 או ת"י 18001, נותן מענה לקווים המנחים המפורטים באמנת הבטיחות שהוזכרה לעיל.


המקור:
ארגון העבודה הבינלאומי ILO
נערך ע"י: משה קוריסקי, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות