www.osh.org.il
07.05.08


פרסום שני מדריכים לעבודה עם קבלנים

המוסד לבטיחות ולגיהות שמח להודיע על סיום פרויקט מקיף ומורכב להפקת שני מדריכים לעבודה עם קבלנים:

 מדריך (מקיף) ליזם ולקבלן למגוון עבודות. (1.08MB)
 מדריך לקבלן בענף הבנייה. (870KB)

הכנת המדריכים מומנה על ידי קרן 'מנוף' במוסד לביטוח לאומי.

המידע שנאסף ועובד על ידי מהנדס הבטיחות ועו"ד יעקב דוידזון שריכז את המלאכה וצוות מומחים בתחום, יאפשר לראשונה ליזמים לקבלנים בכל הרמות ובמגוון עיסוקים להכיר ולהתמקד בכללי הבטיחות והגיהות בעבודה בשלבי הביצוע השונים.

מדריך בטיחות ליזם ולקבלן במגוון עבודות - נועד להציג יחסי גומלין בין החברה, שהיא 'מזמין העבודה' אצל הקבלן, לבין הקבלן, זאת בכל הנוגע להבטחה וקיום תנאים ודרישות לבטיחות ובריאות העובדים והציבור וכן הגנת הסביבה בביצוע כל פעילויות הקבלן ולמשך כל זמן ההתקשרות. מדריך זה, מקיף 37 תחומי עשייה מרכזיים ו - 6 נספחים הקשורים לנושא הפרסום.

מדריך לקבלן בענף הבניה - מיועד ומכוון לקבלנים ולקבלני משנה בענף הבניה ומתמקד בעיקר בכללי הבטיחות בעבודות השטח ופחות בארגון וניהול העבודה בהיבטי בטיחות. חברות בניה ותשתית המבצעות או מנהלות פרויקטי בניה והקמה מוזמנות להסתייע בו.

חובה להדגיש כי למרות שהוראות הבטיחות במדריכים אלו מתמקדות בהבטחת בריאותו ובטיחותו של העובד, הרי שמדריכים אלה אינם באים בשום מקרה, במקום תהליכים והוראות המחייבים במקום עבודה כלשהו בהם הנחיות ומפרטי ביצוע. כמו כן, המדריכים אינם פוטרים ו/או גורעים בכל צורה שהיא מאחריותו של המעסיק והאחראים במקום עבודה לבטיחותו ובריאותו של העובד על פי כל חוק ו/או תקנה ו/או תקן וכל הוראות ממלכתיות או מקומיות אחרות המחייבות על פי כל דין.

אנו מאמינים שמדריכים אלו הניחו לראשונה מסד סדור ומקיף של ידע ומידע הנדרש לעוסקים בכל הרמות בהתקשרות עם קבלנים ומבצעים.


המקור:
נחום טיר, מנהל מחלקת פרויקטים, המוסד לבטיחות ולגיהות