www.osh.org.il
14.05.2003


מצרים: נזקי בריאות לעובדים עם חומרי הדברה

הירחון Occupational and Environmental Medicine, מפרסם בגליון חודש אפריל
2003, תוצאות מחקר שנערך במצרים, הקובע שאצל עובדי חקלאות החשופים לחומרי
הדברה אורגנופוספוריים (זרחנים אורגניים), עלולים להתגלות הפרעות במערכת העצבים.

המחקר נערך ע"י חוקרים מהמחלקה לרפואה תעשייתית ולבריאות תעסוקתית באוניברסיטת
קהיר בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת אורגון בארה"ב.

המחקר נערך בקרב שתי קבוצות של 50 עובדי חקלאות, כאשר עובדי הקבוצה הראשונה
נחשפו במסגרת עבודתם לחומרי הדברה אורגנופוספוריים, ואילו עובדי הקבוצה השנייה
עסקו בעבודות חקלאות דומות בהם לא היה שימוש בחומרי הדברה אורגנופוספוריים.

בהתאם לתוצאות המחקר, אצל העובדים שנחשפו לחומרי הדברה אורגנופוספוריים התגלו
הפרעות במגוון רחב של פעילות מערכת העצבים.

משרד הבריאות המצרי, שנתן את ברכתו למחקר, מציין שבמצריים משתמשים בכמויות
גדולות של חומרי הדברה אורגנופוספוריים בשטחי גידול הכותנה. תוצאות המחקר מחייבות
נקיטת אמצעים לשמירת הבריאות של העובדים הרבים ותושבי הסביבה בהם יש שטחי גידול
כותנה נרחבים.


המקור:
Occupational and Environmental Medicine 2003;60:279-286