www.osh.org.il
21.05.09


השתלמות ייעודית למדריכי המוסד בתחום הגיהות במגזר החקלאי

ב- 19.05.09 הסתיימה השתלמות ייעודית למדריכי הגיהות ולמדריכי החקלאות של המוסד לבטיחות ולגיהות.

בבסיס ההשתלמות עמד הצורך להעביר היבטים גיהותיים בענפי החקלאות השונים לגיהותני המוסד לבטיחות ולגיהות, וכן היבטים של גיהות למדריכי החקלאות.

חלקה הראשון של ההשתלמות כלל רקע עיוני שבו טובי המומחים בתחומים השונים תרמו מהידע המקצועי שלהם.

בחלקה המעשי ביקרנו את החקלאים בענפים השונים תוך מתן התייחסות ודגשים יחודיים לתחום החקלאות.

פעילות תחום הגיהות בחקלאות מתאימה ליעדי המוסד לבטיחות לשנים הקרובות: להדגיש את תחום הגיהות התעסוקתית ואת בריאות העובד על מנת לסייע במניעת מחלות הקשורות למקצוע.

בשנים הקרובות אנו מתכוונים להעמיק הפעילות בתחום בריאות העובד בחקלאות במשק החי עופות ורפת, במדגה ובגידולי שדה.

להצלחת האירוע תרמו אלכס בקר ממונה הבטיחות מקבוצת יבנה, יזהר מרכז המדגה גן שמואל, סביאן מרכז הרפת וכרמי רוסתתמי (ממונה הבטיחות של מפעלי גרנות) וכן צוות התפעול במכון התערובות "אמבר".

תודה למארגני ההשתלמות - בארי ענבר מתחום ההדרכה, חיים בן ארי מתחום הגיהות, יואב גרשון, רכז תחום בטיחות במגזר החקלאי ולאילן אגוזי ורות דרוקס, מדריכי בטיחות בחקלאות, על אירגון ימי הסיור המקצועי.המקור:
רון וייזינגר, מנהל תחום גיהות, המוסד לבטיחות וגיהות