www.osh.org.il
22.05.2003


חומרי הדברה מגדילים את הסיכון
לחלות בסרטן הערמונית

חוקרים במכון האמריקאי הממשלתי למדעי הבריאות הסביבתית - NCI, פרסמו תוצאות
מחקר שנערך החל משנת 1993, הקובע שחקלאים הנחשפים לחומרי הדברה מסוימים,
נמצאים בסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן הערמונית.

תוצאות המחקר המתפרסמות בירחון American Journal of Epidemiology, נערך בקרב 55,332
עובדי חקלאות, שנחשפו במסגרת עבודתם לחומרי הדברה שונים. הסיכון לחלות בסרטן
הערמונית בקרב קבוצת עובדים זו היה גבוה ב - 14 אחוז בהשוואה לממוצע החולים בסרטן
הערמונית באוכלוסיה הכללית.

לדברי החוקרים "חשיפה לחומרי הדברה הוא בין סיכוני הבריאות התעסוקתיים הבולטים
העלולים לגרום לסרטן הערמונית".

חומר ההדברה, Methyl bromide, הינו לדעת החוקרים המסוכן ביותר מבחינת הקשר לסרטן
הערמונית, כאשר שאר חומרי ההדברה החשודים כמסוכנים הם:
  • Chlorpyrifos
  • Coumaphos
  • Fonofos
  • Phorate
  • Permethrin
  • Butylate


המקור:
המשרד לאיכות הסביבה