www.osh.org.il
25.05.09


הקמת ניידת להדרכת בטיחות וגיהות בנושא רעש

נזקי שמיעה מושרי רעש נמצאים במקום הראשון מבין מחלות המקצוע המדווחות לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת. כמו כן, מדי שנה מוגשות למוסד לביטוח לאומי אלפי תביעות חדשות על נזקי שמיעה שנגרמו מרעש.

במגמה לפעול בקרב העובדים לפיתוח המודעת לנושא רעש יזם המוסד לבטיחות ולגיהות הצעה להקמת ניידת להדרכת בטיחות וגיהות בנושא רעש:
מדובר בתכנון ובנייה של ניידת הדרכה ייעודית לנושא הרעש במקומות עבודה במגזרי התעשייה, הבניין והחקלאות, שיאפשרו למדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות לבצע הדרכה יעילה במפעלים עצמם ובאתרי הבנייה בפרק זמן קצר, בשיטות חדשניות ואטרקטיביות, אשר ירתקו את העובד המודרך לפעילות בניידת ויטמיעו בו את נושא הרעש, מניעתו וההתגוננות מפניו.

המחשבה שמאחורי "הקונספט המוצע" - בניית הניידת, הנה יצירת כלים, שיאפשרו למדריך, באמצעות לומדת מולטימדיה, סרטונים ותאי תצוגה והתנסות הכוללים אמצעי המחשה, לבצע הדרכה אפקטיבית בחצר המפעל.

באמצעות "הכלי החדש" תתאפשר למדריכים נגישות וגמישות הדרכתית תוך בחירת התכנים והלומדות הרלוונטיים והתאמת התוכן והתרחישים לסביבת העבודה הקיימת באתר שבו מתבצעת ההדרכה ולאפשר המשכיות למידה באמצעות אתר האינטרנט הייעודי שיבנה לצורך כך.

כמו כן, תתאפשר בחירת שפת ההדרכה הנדרשת בהתאם לאוכלוסייה המודרכת.

תוכניות ותכני ההדרכה בניידת מיועדים בעיקר להדרכת העובדים מן השורה - עובדי ייצור ואחרים - העובדים בסביבת עבודה רועשת.

פיתוח ניידת ההדרכה המוצעת, ופיתוח תוכניות ותכני ההדרכה הנילווים לניידת, נועדו לסייע להשגת המטרות הנ"ל באמצעות:
  1. הדרכת עובדים בתחומי המפעל (בכל רחבי הארץ) בכל הקשור לסיכוני הרעש במקום העבודה ולדרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו.
  2. הפעלת תוכנית הדרכה משמעותית ומקיפה במקום העבודה במגמה לצמצם היעדרות העובד ממקום העבודה למינימום ההכרחי.
  3. מתן אפשרות לעובד להשלים ולהרחיב (בכל עת וביוזמתו) את תכנית ההדרכה שנתנה לו, בעת ביקור הניידת במקום העבודה, באמצעות "אתר האינטרנט של הניידת", תוך שמירה על "רצף הדרכתי" המבוסס על "פרופיל ההדרכה" האישי של העובד.
  4. העמדת תכני ותוכניות ההדרכה, שיפותחו עבור ניידת ההדרכה, לרשות כלל הציבור (עובדים, מעסיקים ואחרים) באמצעות "אתר הניידת" ברשת האינטרנט.
נושאי ההדרכה שיפותחו במסגרת הפרויקט יותאמו לאוכלוסיית העובדים החשופים באופן קבוע או מזדמן למקורות רעש בעבודה.

הניידת מתוכננת לאפשר הדרכת עובדים במפעלים בהיקף של כ - 100 עובדים ביום (כ - 200,000 בשנה) ובאתר האינטרנט הנילווה (שיוקם במסגרת הפרויקט). באתר זה יועמדו כל תוכניות ותכני ההדרכה שיפותחו עבור הניידת, לרשותם של עוד עשרות אלפי עובדים בשנה.


המקור:
נחום טיר- מנהל תחום פרויקטים ותשתיות, המוסד לבטיחות ולגיהות