www.osh.org.il
12.06.06


חידושים בתחיקה הישראלית

בקובץ התקנות 6478 מיום 27.04.06 פורסמו תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו - 2006. כמו כן, פורסם שצו פיקוח על מצרכים ושרותים (התקנת מתקני גז) התשל"ח 1977 בוטל.

בתקנות החדשות מגדירים באופן מפורט את סוגי מתקני הגפ"מ, סוגי מכלי גפ"מ את מערכות הגפ"מ השונות ואת חובת קבלת רישיון לעבודה בגפ"מ.

כמו כן, בתקנות מצויינות עבודות גפ"מ אשר אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה (כגון: הובלת גפ"מ במכליות, מילוי גפ"מ במכלים נייחים, הפעלת מערכות גפ"מ במתקן מילוי וכו'), אבל מחייבות הכשרה והסמכה ע"י ספק הגז על-פי נוהלים כתובים שלו.

תחזוקת מכשירים צורכי גפ"מ תעשה ע"י בעלי הכשרה והסמכה, שקיבלו מספק גז או מחברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גז.

התקנות החדשות קובעות סוגי רשיונות של מתקין גפ"מ ושל מתכנן גפ"מ, והתנאים לקבלת הרשיון.

התקנות מפרטות גם סמכויות בעלי הרישיון, וקובעות את התקנים הישראליים המחייבים בנושא גפ"מ.

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.
הערה: תקנות שרותי הובלה, התשס"א - 2001 חלות על גפ"מ.

לקריאת התקנות:

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו - 2006


המקור:
מאיר גוטסמן, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות