www.osh.org.il
22.06.10


בטיחות וגיהות בעבודה וזהירות בדרכים לעובדים זרים במועצה אזורית אלונה

העובדים התאילנדים המועסקים בחקלאות נוהגים לרכב על אופניים, בעיקר בשעות החשיכה. לא מעט תאונות דרכים אירעו בשנים האחרונות, חלקן הסתיים אף במוות.

רכז הביטחון והבטיחות במועצה אזורית אלונה מר אילן קידר החליט לקיים יום עיון והשתלמות בבטיחות וגיהות בעבודה, זהירות בדרכים והוראות בנושא איסור ציד.

בתאריך 17.06.10 נאספו 60 תאילנדים המהווים כ-90 אחוז מהעובדים הזרים מישובי המועצה ושמעו הרצאות בשלושה נושאים חשובים:
  • זהירות בדרכים: ניתנה הרצאה על הסכנות ברכיבה על אופניים ע"י מר רועי בן אליעזר מנהל בטיחות ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ובה ניתן דגש על הסכנות הכרוכות ברכיבה על אופניים ועל אמצעי הזהירות שיש לנקוט. כמו כן חולקו לעובדים ערכות בטיחות הכוללות ווסט זוהר ופנס.
  • בנושא בטיחות וגהות בעבודה החקלאית ניתנה הרצאה ע"י מר אלי לרנר, רכז מיזם הבטיחות במוסד לבטיחות וגהות. בהרצאה הועלו הנושאים הבאים: הצורך בשימוש בציוד מגן אישי ע"פ הסיכונים במקום העבודה, בטיחות בעבודה עם חומרי הדברה, בטיחות בעבודה עם מיכון חקלאי ובטיחות במגורי עובדים.
  • בסיום ההדרכה הוצג סרט של רשות הטבע והגנים בנושא איסור ציד.
כל ההרצאות תורגמו לתאית ע"י הגב' נוי נבו.

לכנס הייתה הצלחה רבה. מומלץ מאוד לכל רכזי הועדות החקלאיות ולאנשי בטיחות וגהות במגזר החקלאי לאמץ את הרעיון ולארגן בעזרת המוסד לבטיחות ימים דומים באזורים נוספים בארץ.

  


המקור:
אלי לרנר, רכז מיזם החקלאות, המוסד לבטיחות וגהות