www.osh.org.il
29.06.2005


חוק הקרינה הבלתי מייננת

הכנסת אישרה פה אחד את הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת בקריאה ראשונה.

השר לאיכות הסביבה, שלום שמחון, הביא ביום שני 27/6/2005 לאישור הכנסת בקריאה ראשונה, את הצעת חוק הקרינה הבלתי מייננת, שגיבש המשרד לאיכות הסביבה יחד עם גורמים מקצועיים נוספים ומשרדי ממשלה. החוק המוצע הוא "חוק מסגרת" שמטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות מזיקות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת.

קרינה בלתי מייננת היא אנרגיה שנפלטת ממקורות טבעיים, או שנוצרת במהלך הפעלתם של מקורות מלאכותיים, והיא פועלת ומשפיעה בצורות שונות על המערכות הביולוגיות של בני-האדם. חלק מהשפעות אלה אובחנו כבר כמזיקות על-ידי מומחים, לרבות מומחי הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת. ההצעה נוגעת לקרינה הנפלטת מאנטנות סלולאריות, אנטנות רדיו, קווי מתח גבוה, מתקני חשמל ולייזרים.

בשנים האחרונות מצוי נושא הקרינה הבלתי מייננת על סדר היום הציבורי. הציבור, שמגלה עניין רב ורגישות בנושא, מוטרד מאוד מהגידול המשמעותי במספר המיתקנים והמכשירים הפולטים קרינה בלתי מייננת, ההולכים ומוקמים חדשות לבקרים מעל בתים פרטיים ומבני ציבור.

השר לאיכות הסביבה, שלום שמחון, אמר כי הציבור מודע להעדר חקיקה המסדירה את הנושא, ובפניותיו אל המשרד לאיכות הסביבה ולכלי התקשורת, נדרשות הרשויות המוסמכות לנקוט אמצעים ולפעול להסדרת הפיקוח והבקרה ולהידוק האכיפה בנושא. "היות כלל הציבור חשוף לקרינה בלתי מייננת, מחייב אותנו לקבוע כללים ותקנים לגבי רמות חשיפה מותרות לקרינה לבני-אדם ולסביבה, כמו גם הוראות והסדרים בדבר ההקמה והאחזקה של מקורות קרינה, ודרכי פיקוח עליהם. קביעת הכללים נדרשת, בין היתר, על בסיס עקרון "הזהירות המונעת" המקובל כבר בארץ ובעולם כעקרון מנחה בהסדרת נושאים סביבתיים, כאשר יש חשש לפגיעה בבריאות גם אם טרם הוכח הנושא מבחינה מדעית", הוסיף שמחון.

הצעת החוק מסדירה את העיסוק במקורות קרינה, וכן את העיסוק במתן "שירות קרינה" - כלומר ביצוע מדידות של קרינה בלתי מייננת והערכה של רמות החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה, וזאת כדי להבטיח מיומנות ורמה מקצועית נאותה של נותני השירות. הצעת החוק קובעת איסורים, חובות והוראות בתחומי הרישוי, האכיפה, הפיקוח, הענישה, והטלת האגרות. על פי ההצעה יידרש היתר הקמה להקמת מקור קרינה, אשר יינתן רק לאחר שינקטו כל האמצעים הדרושים להגבלת רמת החשיפה של בני אדם והסביבה לקרינה הצפויה.


המקור:
המשרד לאיכות הסביבה

הערה:
חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006 אושר ופורסם בס"ח 2046 מיום 01.01.06.