www.osh.org.il
10.07.2005


הצעת חוק בנושא טיפול והובלת חומרים מסוכנים

בראשית החודש (יולי 2005) עברה בקריאה ראשונה בכנסת, הצעת חוק של ח"כ אורי אריאל, בנושא טיפול והובלת חומרים מסוכנים (תיקוני חקיקה). לדברי ח"כ אריאל, הצעת החוק באה להחמיר את הענישה באשר לעבירות של עיסוק ברעלים ללא היתר וכן בהובלת חומרים מסוכנים, שלא לפי הכללים הקבועים בחוק.

ח"כ אריאל אומר כי "הענישה הקיימת היום אינה מרתיעה מספיק את שעוסקים בחומרים מסוכנים. חייבים להחמיר את הענישה. מי שעוסק בחומרים מסוכנים ללא רשיון, מבחינת פוטנציאל הסיכון, הרי הוא כמחזיק בנשק ותחמושת ללא רשיון".


המקור:
חדשות INN