www.osh.org.il
22.07.07


כנס ארצי בבטיחות, גיהות והגנת הסביבה בחקלאות

כנס הבטיחות, הגיהות, הבריאות התעסוקתית והגנת הסביבה בחקלאות יתקיים ביום ג' 04.09.07 במרכז הכנסים בשפים, בהשתתפות: שר החקלאות מר שלום שמחון והשר לאיכות הסביבה מר גדעון עזרא.

הכנס מאורגן ע"י המרכז החקלאי בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות, ומיועד לחקלאי ישראל, למרכזי המשקים, למנהלי ענפים, למנהלי אגודות, לממוני בטיחות, לרכזי ועדות חקלאיות, לרכזי איכות הסביבה ולחברי מזכירויות ארגוני המגדלים.

לפרטים ניתן לפנות לטל :
6924073 - 03
9412267 - 03
6600240 - 054


המקור:
מחלקת הנדסה של המוסד לבטיחות ולגיהות