www.osh.org.il
23.07.08


הכנסת אישרה אתמול את חוק האוויר הנקי

חוק אוויר נקי - אולי החוק הסביבתי החשוב ביותר בתולדות המדינה - עבר אתמול (ב') בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. החוק משקף תוכנית ממשלתית רב-שנתית לצמצום זיהום האוויר, באמצעות חיוב מפעלים לעמוד בתקנים מחמירים המגדירים את כמות החומרים המזהמים שיוכלו לפלוט. בשונה מחוקים קודמים, החוק הנוכחי מגובה בקנס של עד מיליון שקל, במאסר של עד שנתיים ובאיום לסגירת מפעלים לחברות שיפרו אותו.

לפי החוק, יש לקבוע תוכנית לאומית רב-שנתית שתגדיר יעדים ארציים ואזוריים לצמצום זיהום האוויר, עם יעד זמנים ברור. בכל שנה ידווחו השרים על הפעולות שנקטו ליישום התוכנית. השר להגנת הסביבה יקבע את הערכים המקסימליים של מזהמים באוויר, שחריגה מהם עלולה לפגוע בבריאות. מערך ניטור לבדיקת איכות האוויר יוקם ברחבי הארץ, וממצאיו יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

כל רשות מקומית תהיה רשאית לקבוע הוראות מיוחדות לצמצום זיהום האוויר בתחומה. כל מפעל יחויב לפעול בהתאם להיתרי הפליטה שיאושרו לו, ויהיה אחראי לבדוק באופן שוטף את מידת הזיהום שהוא פולט, ולהעביר דיווח שוטף למשרד להגנת הסביבה.

חוק אוויר נקי משפיע לא רק על חברות ומפעלים, אלא גם על אנשים פרטיים ובעיקר על המכוניות שלהם. כל רכב יהיה נתון לבדיקת רמת הזיהום שהוא פולט. בעלי כלי רכב שבהם יימצאו חריגות מעבר לתקנים שייקבעו לא יוכלו לחדש את רישיון הרכב. לשוטרים תינתן סמכות לבצע בדיקות פתע לזיהום אוויר ורכב מזהם יורד מהכביש עד לתיקון הליקוי. כלי הרכב יסומנו וידורגו בהתאם לרמת הזיהום שלהם. כמו כן, בכל מודעת פרסומת של יבואני כלי רכב תהיה חובה להקדיש 7% משטח המודעה לציון מידע על רמת פליטות המזהמים ונתונים על צריכת הדלק.


המקור:
כלכליסט (גלית שפיר)