www.osh.org.il
12.08.09


פרסום של מהדורה 16 של ספר המלצות האו"מ בנושא שינוע חומ"ס (הספר הכתום) ומהדורה 3 של מסמך GHS (הספר הסגול)

בימים אלה יצאה לאור מהדורה 16 של הספר הכתום, אותה ניתן לרכוש במחלקת הפרסומים של האומות המאוחדות באתר אינטרנט בכתובת:
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
או אצל סוכנים מקומיים בארץ.

את רשימת השינויים והחידושים שאמורים למצאו ביטוי במהדורה החדשה של הספר הכתום, ניתן למצאו באתר אינטרנט בכתובת:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

בנוסף למהדורה החדשה של הספר הכתום, יצאה לאור מהדורה 3 של מסמך נוסף ושמו
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals [GHS] [הספר הסגול]. מסמך זה ניתן לרכישה מאותם מקורות מהם ניתן לרכוש את הספר הכתום.

למעשה, נכון להיום המלצותיו של הספר הסגול [GHS] אינן תקפות במדינת ישראל ע"פ כל חקיקה שהיא. עם זאת, עקרונותיו של מסמך זה שעוסק בסיווג, סימון ומסירת מידע לגבי חומרים כימיים באספקה [שימוש], בבוא הזמן יהוו מרכיב מרכזי בחקיקה של מדינות רבות בעולם בתחום שימוש בחומרים כימיים, ותהליך שינויי החקיקה הנדרשים מתקדם במרץ ביתר מ - 60 מדינות העולם. כל מי שעוסק בייצוא של חומרים אלה רצוי שיכיר את עקרונות של הספר הסגול כדי להבין טוב יותר את השינויים המבוצעים בחקיקה של מדינות היבוא: כגון, ארה"ב, האיחוד האירופי וכו', היות וזה יחייב את כולם.

למידע נוסף בנושא זה ניתן לפנות במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, טל' 03-5266453, libby@osh.org.il .


המקור:
ליבי קוסקס, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגיהות