www.osh.org.il
20.08.08


הדרכת מיעוטים לבטיחות - וגם קיום מצווה חשובה

במסגרת ההדרכות לעובדים במגזר החקלאי אנו מייחדים מקום חשוב להדרכות במגזר הערבי ובקרב המיעוטים בישראל.

אולם - לא תמיד ההדרכות הן לעובדים בענפי החקלאות ממש, אלא גם לעובדים (במקרה זה - עובדות) אשר אוספות ואורזות תוצרת חקלאית עודפת לעמותות העוסקות בחלוקת מזון.

בחודש יוני התקיימה הדרכת בטיחות לעובדות המגיעות מישובי המשולש וואדי ערה, כולן עובדות בליקוט, איסוף, אריזה וחלוקה של תוצרת חקלאית מטעם ארגון "משולחן לשולחן". "משולחן לשולחן" הוקם בינואר 2003 כארגון גג להצלת מזון בישראל שמבטיח שעודפי מזון יגיעו ליעדם הנכון: אנשים נזקקים.

העבודה בשטחים החקלאיים בסמיכות לכלים חקלאיים, טרקטורים ומשאיות - טומנת בחובה סיכונים רבים, ובנושא זה אין כל הבדל בין החקלאי עצמו ובין אלו שנמצאים בחלקות החקלאיות השונות. עובדות רבות מקרב הנשים שאוספות את עודפי התוצרת החלאית עובדות בעצמן בעבודות חקלאות רבות ומגוונות הכוללת קטיף ואיסוף, עבודה בבתי אריזה ומיון ועוד ועוד.

ההדרכה כוללת את כל ההיבטים והמרכיבים של בטיחות וגיהות בעבודה, כללי זהירות, בטיחות בעבודה בשמש, סיכונים מבעלי חיים (נחשים, חרקים) וכן היבטים של גיהות ובריאות תעסוקתית.

"מסירת מידע בשפה מובנת לעובד": המצגות והסרטים, כמו גם החומר שמועבר בעל פה - עוברים תרגום לשפה הערבית (בעזרתן וסיוען של המתורגמניות שלנו לשפה הערבית - אסמא אגבריה וחיתאם נעאמנה) - כל זאת על מנת שאיכות ההדרכה תהיה מיטבית ויעילה.

פעילות זו, כמו גם כל הפעילות השוטפת, הינה נדבך נוסף במאמץ המתמיד להדריך את העובדים בשפה מובנת וברורה ובכל מקום בו אנו נדרשים להעביר את עקרונות העבודה בצורה בטוחה וזהירה.

אנו מבקשים להודות לארגון "משולחן לשולחן" בסניף רעננה שיזמו וסייעו להדרכה זו והעמידו לרשותנו מקום מוצל וקריר בלב השדות של אזור השרון, ואיפשרו את ההדרכה החשובה הזו.המקור:
יואב גרשון - רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות