www.osh.org.il
01.09.2005


בטיחות מתקני משחקים: חובת סימון בתו-תקן

משרד התמ"ת פירסם צו התקנים (איסור ייצור מצרכים) שיטיל חובת סימון בתו-תקן על מתקני משחקים ויחייב ביצוע תחזוקתם תחת פיקוח של מכון התקנים במסגרת "חובת תו תקן". כניסתו לתוקף של הצו נקבע לתאריך 1.1.06 כך מסר גרישה דייטש הממונה על התקינה במשרד התמ"ת.

מדובר בצעד דרסטי שעשוי להביא לייסוד מערכת קשיחה שלא תאפשר הפעלת המתקנים ללא תחזוקה על פי התקן ובכך תשפר עד מאוד את מצב המגרשים ותבטיח בטיחות ובריאות הילדים המשחקים בהם.

הממונה על התקינה גרישה דייטש מוסר כי פעילות אכיפה והסברה מתמדת הביאה להגברת המודעות של הרשויות בעניין התחזוקה ולעלייה במספר הזמנות בדיקה שנתית וכתוצאה מכך, שיפור במצב המתקנים למשחקי הילדים ברשויות מקומיות רבות.

דייטש מציין כי במספר רשויות מקומיות לדוגמא חדרה, ת"א, אשדוד, באר-שבע ועוד, מתקיים שיתוף פעולה ויחד עם אנשי מת"י יוצאים צוותים של עובדי עיריות או קבלני משנה לשטח, במקום מסלקים ליקויים ומבצעים תיקונים תוך כדי בדיקה.

עוד מציין דייטש כי ישנן רשויות נוספות שבודקות את המתקנים מידי שנה כבר במשך מספר שנים לדוגמא: הרצליה, פ"ת, ראשל"צ ועוד.

בשנה האחרונה רשויות רבות החלו בביצוע בדיקות נרחבות, כדוגמת קרית אתא, רמלה, רעננה ועוד. יחד עם זאת, עדיין קיימות רשויות מקומיות בהן מצב המתקנים אינו מספק וזאת מכיוון שהמתקנים נמצאים כל העת ברשות רבים וסובלים מבלאי מואץ וממעשי ונדליזם.


המקור:
הודעה לעתונות, משרד התמ"ת