www.osh.org.il
13.09.09


הכנס הארצי לבטיחות לבריאות ולאיכות סביבה בחקלאות

הכנס הארצי לבטיחות, לבריאות ולאיכות סביבה בחקלאות התקיים ביום רביעי, 9 בספטמבר בסמינר אפעל ברמת אפעל.

בכנס השתתפו כ 180 איש, ממוני בטיחות, נאמני בטיחות, נציגי קיבוצים ומושבים מהמגזר החקלאי.

בצמוד לכנס התקיימה גם תערוכה של ספקי ציוד ואמצעי בטיחות.

את כנס פתח מר אריה כרנדיש-מנהל מדור הבטיחות של המרכז החקלאי שהיה יוזם הכנס.

בין המברכים היו שר החקלאות, מר שלום שמחון, שר הרווחה והשירותים החברתיים, מר יצחק הרצוג, מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת, מר יורם אלעזרי, מנהלת אגף פיתוח שירותים במוסד לביטוח לאומי, גב' ברנדה מורגנשטיין, מר אבשלום וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, מזכ"ל תנועת המושבים, מר איתן בן דוד, מר גברי בר גיל - יו"ר המרכז החקלאי ומר חיים אליהו - מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות.

מר חיים אליהו ציין בדברי ברכתו את הפעילות העניפה שעושה המוסד לבטיחות ולגיהות כדי לקדם את הבטיחות והבריאות בתחום החקלאות באמצעות מדריכים מקצועיים ייעודיים וציין גם שהמוסד מפתח ניידות הדרכה ממוחשבות להדרכת החקלאים והעובדים בחקלאות במשקים בעברית ובשפות זרות. מר חיים אליהו הודה ל"קרן מנוף" במוסד לביטוח לאומי על התמיכה הרבה לקידום הבטיחות בכלל ובחקלאות בפרט.

  

המקור:
מטיאס אנדרי, מנהל תחום הסברה, פרסום והוצאה לאור, המוסד לבטיחות ולגיהות