www.osh.org.il
14.09.2006


שינוי סיווג בריאותי לטיטניום דו חמצני


השימוש הנפוץ ביותר של תחמוצת הטיטניום בתעשיה הוא כפיגמנט המספק גוון לבן ואטום בצבעים ומהווה 70% מנפח היצור של פיגמנטים בכל העולם. לאותו יעוד משמש החומר גם במוצרים פלסטיים, נייר, דיו, מזון ומשחת שיניים, והוא מופיע גם במוצרים קוסמטיים, מוצרים לטיפוח העור ומוצרים להגנה מקרינת שמש.

מבחינה בריאותית, לא סווג הטיטניום הדו חמצני עד לפני זמן קצר כמסרטן לאדם. מהיבט של גיהות תעסוקתית, היה סיווגו מקביל לזה של חלקיקים בלתי מסווגים (אבק מטריד) וערך הרמה המרבית המותרת לחשיפה תעסוקתית נקבע בהתאם לכך.

אולם, טיטניום דו חמצני סווג לאחרונה ע"י הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) כחומר חשוד כמסרטן ברמה הנמוכה מבין שתי רמות הסיווג של "חשוד" (2B).

תהליכי טחינה, אריזה, ניקוי עמדות עבודה ופעולות תחזוקה הם תהליכים בהם קיים פוטנציאל חשיפה לריכוז סביבתי גבוה של אבק טיטניום דו חמצני, בהעדר אמצעי בקרה הולמים.

לאור השימוש הנפוץ של תחמוצת הטיטניום חשוב לציין שהחלטת IARC לסווגה כחשודה כמסרטנת מתבססת על ראייה ספציפית ביותר. ריכוזים גבוהים של אבקת טיטניום דו חמצני נקי, שכללה גם חלקיקים תת-מיקרוניים (ultrafine) מתחום הננו-חלקיקים, גרמה לסרטן בדרכי הנשימה של חולדות שנחשפו דרך נשימה או החדרת חומר לתוך קנה הנשימה. הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן סבורה שגרימת הסרטן בחולדות רלוואנטית לבני אדם החשופים לאבק של טיטניום דו חמצני כיוון שנמצא דמיון בין סידרת האירועים הביולוגיים והשלבים שגרמו לסרטן בחולדות לבין סידרה דומה שנצפתה בבני אדם שעבדו בסביבות מאובקות של חומרים אחרים וחלו. הסידרה כללה שלבים של שקיעת חלקיקים בדרכי הנשימה, ליקוי בפינוי הריאות מחלקיקים, נזק לתאים, פיברוזה (צמיחת רקמה לייפתית בריאות), מוטציה ושלב של התפתחות הסרטן.

ראוי להדגיש שמחקרים בבני אדם לא מצביעים עד עתה על קשר סיבתי בין חשיפה לטיטניום דו חמצני לבין עליה בסיכון לסרטן. אעפ"י כן, מרכז המידע לחומרים מסוכנים בקנדה החליט שהראיות שהובאו ע"י IARC והחלטתו על סיווג טיטניום דו חמצני כמסרטן אפשרי לאדם (possible) מספיקים כדי לסווג מחדש את החומר בדפי מידע ובטיחות.

על כן מוצע ליצרנים וכותבי גליונות בטיחות (MSDS) לעדכן את גליונותיהם ותוויות מוצר במידע החדש על תחמוצת הטיטניום. במקביל צריך המידע להכנס למערכי הדרכה לעובדים וכנקודת משקל בתכנון בקרה ושיטות עבודה בחומר.המקור:
ערך ד"ר אשר פרדו - מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, עפ"י http://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2006/08/ezine.html?id=10043&link=1#inthenews