www.osh.org.il
29.09.09


ביקור מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום וילן במוסד לבטיחות ולגיהות

המוסד לבטיחות ולגיהות ארח ביום חמישי את מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל מר אבשלום (אבו) וילן. אבשלום וילן ואריה כרנדיש, מנהל מדור בטיחות במרכז החקלאי ביקרו במרכז ההדרכה של המוסד לבטיחות ולגיהות בבת ים.

מר חיים אליהו - מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות סקר את מערך הבטיחות בישראל והציג את נתוני תאונות העבודה בישראל ואת נתוני התאונות בענף החקלאות.

מר חיים אליהו עמד על הקשרים הטובים שיש למוסד לבטיחות ולגיהות עם ארגוני המגדלים השונים, זאת בעקבות הפעילות הענפה של המוסד בתחום הבטיחות והגיהות בענף בשנים האחרונות. מימון פעילות זו על ידי "קרן מנוף" במוסד לביטוח לאומי, יסתיים בסוף שנת 2010, חרף עובדה זו ימשיך המוסד בפעילות לקידום הבטיחות בענף החקלאות במתכונת הנוכחית.

מר חיים אליהו ציין כי המוסד לבטיחות החל בשלבים מעשיים לפיתוח 2 ניידות הדרכה חדישות ומתוחכמות המיועדות לפעילות בענפי החקלאות השונים, גם זאת במימון "קרן מנוף" שבמוסד לביטוח לאומי. הניידות תגענה אל החקלאים במשקים ובאתרי עבודה ותדריך את העובדים בשפות שונות וביניהן גם ערבית ותאית.

יואב גרשון - מרכז תחום הבטיחות בחקלאות במוסד לבטיחות הציג את הפעולות שהמוסד מבצע לקידום הבטיחות והגיהות בענף כולל נתונים סטטיסטיים של הדרכת עובדים בשפה התאית והתפלגות הפעילות במשקים החקלאיים. חיים בן ארי, מדריך גיהות בתחום החקלאות במוסד לבטיחות הרצה, בקצרה, על בעיות הגיהות בענפי הלולים וגידול תמרים.

בהמשך הביקור התארחו אבשלום וילן ואריה כרנדיש בכיתת השקט והתרשם מיכולות הלימוד וההדגמה האינטראקטיביות שקיימות בכיתה של המוסד ובניידת ההדרכה.

מר וילן הביע הערכתו למוסד לבטיחות ולגיהות על שיתוף הפעולה עם ארגוני החקלאים וברך את המוסד על פעילותו המרשימה לקידום הבטיחות והגיהות במקומות העבודה.המקור:
אנדרי מטיאס, מנהל תחום הסברה, פרסום והוצאה לאור, המוסד לבטיחות ולגיהות