www.osh.org.il
09.10.2005


איסור שימוש בחומרי הדברה המכילים כלורפיריפוס ודיאזינון

בעקבות החלטת הרשות האמריקאית לאיכות הסביבה (ה- EPA) לאסור את השימוש בתכשירי הדברה המכילים כלורפיריפוס ודיאזינון, נערך דיון טוקסיקולוגי מקיף בוועדה המקצועית לרישום תכשירי הדברה בישראל. הדיון התייחס להערכת הסיכון שעליה הסתמך ה- EPA, ובממצאים שפורסמו בעבודות טוקסיקולוגיות נוספות מאז הפסקת השימוש בארה"ב.

שני החומרים, כלורפיריפוס (Chlorpyriphs) ודיאזינון (Diazinon), משתייכים לקבוצת החומרים האורגניים-זרחניים, חומרים אשר בעבר נחשבו ללא מסוכנים, אולם מחקרים שנערכו בסוף שנות התשעים בארצות הברית גילו כי שימוש ממושך בהם עלול לסכן עוברים, ילדים ונשים הרות.

בעקבות הממצאים החליטו עתה אנשי הוועדה, בראשות המדען הראשי של המשרד לאיכות הסביבה ד"ר ישעיהו בראור, לפסול את החומרים גם בארץ.

"במינונים נמוכים מאוד, כמו אלו שמשמשים את הצרכן הביתי, החומרים האלה אמורים לפגוע רק בתיקנים, אבל המחקרים האחרונים מראים שיש כאן גם סכנה לפגיעה עקב חשיפה מתמשכת למינונים נמוכים", ציין בראור. "יש הבדל גדול בין הרעילות בטווח הקצר שבו לא נראו פגיעות, לבין הרעילות הכרונית. התברר ששני החומרים הללו יוצרים רעילות בקרב עוברים, המתבטאת בפגיעה במערכת העצבית וירידה במשקל הגוף במהלך הלידה. בדרך כלל אל אותה ירידה במשקל מצטרפות בעיות של פיגור בהתפתחות אחרי הלידה".

כיום מאושרים בארצות-הברית שני החומרים אך ורק לטיפול בבעיות קיצונית, כמו טרמיטים ונמלי אש. בישראל, כפי הנראה, יישרו קו ויתירו את השימוש רק במקרה של חוסר ברירה.

על פי נתוני המשרד לאיכות הסביבה, כ- 25 אחוזים מחומרי הריסוס שמשווקים למשקי הבית בישראל מכילים את הכלורפיריפוס והדיאזינון. בתחום ההדברה המקצועית, קרי המרססים שמגיעים לבתינו, מדובר בהיקפים גדולים בהרבה של כ- 47 אחוזים.

הוועדה קבעה, כי תאריך היעד להפסקת שיווק תכשירים אלו יהיה ב- 1.7.2006


המקור:
המשרד לאיכות הסביבה