www.osh.org.il
29.11.09


הדרכה לחקלאים במגזר הדרוזי במג'דל ש'מס שברמת הגולן

המוסד לבטיחות ולגיהות קיים הדרכה, לראשונה בצורה מרוכזת, לחקלאים מהמגזר הדרוזי ברמת הגולן.
מתחילתו של פרויקט הבטיחות במגזר, לפני למעלה מ-8 שנים, הודרכו בעיקר עובדים במגזר החקלאי במושבים והקיבוצים. החדירה למגזר הלא יהודים היא מועטה ואיטית, וזאת בשל החשדנות ושיטות התארגנות שונות של החקלאים במגזר הלא יהודי. עיקר החשיפה של פרויקט החקלאות בענפי החקלאות במגזר הלא יהודי באה כאשר עובדים ממגזר זה הודרכו בשפתם ע"י מדריכי הפרויקט כחלק המפעילות במגזר היהודי - היוזמה להדרכות באה מהמעסיקים במגזר היהודי ולא היתה יוזמת הדרכות של בעלי המשקים במגזר הלא יהודי.

בתקופה האחרונה הושגה פריצת דרך ע"י כותב שורות אלו שהוא מדריך במגזר החקלאי באזור הצפוני ביותר של הארץ. פריצת הדרך הושגה כתוצאה מפגישה עם ד"ר תייסיר מרעיי, יו"ר האגודה "גולן למען פיתוח" הפועלת בכפרים הדרוזיים ברמת הגולן שבה הוצג בפניו פרויקט הבטיחות במגזר החקלאי של המוסד לבטיחות ובריאות במימון קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי.

ד"ר מרעיי נרתם לסייע בחשיפת החקלאים בכפר לפרויקט הבטיחות והבריאות במגזר החקלאי בכך שדאג למקום לאירוח כנס זה, דאג לשלוח הזמנות לכל בתי האב בכפר וכן היה אחראי על האירוח. זה המקום להודות לד"ר מרעיי על כל עזרתו, כי ללא תרומתו לא היתה ההדרכה יוצאת אל הפועל.

ההדרכה פנתה לבעלי המשקים החקלאים בכפר הדרוזי מג'דל ש'מס ולמעשה זאת היא הפעם הראשונה שבה מצליח הפרויקט לשבור את מחסום החשדנות וחוסר ההתארגנות והשיתוף בישובי הדרוזים בצפון הגולן ולהושיב אותם להדרכה בתחום הבטיחות, וזאת בעיקר לנוכח גילם המתקדם של חלק גדול מהחקלאים בישוב.

לצורך התרגום לערבית נעזרנו במר אבי עורקבי, ממונה הבטיחות של כפר גלעדי בעל הסמכה ממונה בטיחות במגזר החקלאי. אבי בנה מצגת שהתאימה לצרכי האוכלוסייה המיוחדת והועברה בשפה ערבית עשירה השגורה בפיו ואצל המשתתפים.

הנושאים שהועברו בהדרכה:
 • מושגי יסוד בבטיחות.
 • בטיחות בהפעלת טרקטורים ומיכון חקלאי, מיגון מכונות.
 • בטיחות באחסון ושימוש בחומרי הדברה, ציוד מגן אישי.
 • חשיפה לתקנה "לעבודה בגובה".
 • סיכונים וכללי התנהגות מפגיעת בעלי חיים, נחשים עקרבים.
 • סיכונים בחשיפה לשמש - והמלצות למניעת חשיפה.
 • בתחילת ההדרכה היו חששות משני הצדדים אך עם התמשכותה התבדו החששות והפתיחות של המשתתפים עלתה כאשר התאפשר להם לשאול שאלות ולקבל תשובות. שיאה של ההדרכה, מבחינתי, היה כאשר לקראת סופה שאל אחד מהמשתתפים המבוגרים - "איפה הייתם עד היום?".

  בעקבות הדרכה זו פנו נציגי החקלאים מהכפרים השכנים והביעו נכונות לביצוע הדרכות גם בכפריהם, וגם לחקלאים בודדים המתקשרים לקבל מידע על רכישת ציוד מגן אישי להגנה על הנשימה בעבודות ריסוס.  המקור:
  זאב בנימין, מחוז חיפה והצפון, המוסד לבטיחות ולגיהות