www.osh.org.il
02.12.09


בטיחות כדרך חיים - חשיבה יוצרת

רבות הדרכים להנחלת ערכי הבטיחות בעבודה, וגם כדרך חיים. במהלך העבודה של ממונה הבטיחות נבדקות ונבחנות דרכים רבות ומגוונות להעברת עקרונות הבטיחות בארגון ובמקומות העבודה.

כאשר באים לטפל בבטיחות בקיבוץ, יש "קהל מטרה" נוסף ואלו הם הילדים הנמצאים דרך קבע (כמעט) בכל מקום בו מתבצעת עבודה, ענפים חקלאיים, ענפי שרות ועזר, ענפי שרותים ועוד ועוד. חלק גדול מעבודת הממונה בקיבוץ (גם אם זו אינה הגדרתו בתקנות) היא הטיפול וההדרכות לנושא הזהירות בדרכים בקיבוץ.

במסגרת העברת אקלים ותרבות הבטיחות לילדים, וגם הבטיחות בדרכים, מצא ממונה הבטיחות של קבוצת יבנה, מר אלכס בקר, דרך מקורית ומעניינת: הוא הפיק עשרות כפתורי מתכת הניצמדים אל דש הבגד אותם ניתן לענוד. הכפתור, (שאגב עלותו שקלים בודדים) משמש כתזכורת ומהווה עוד נדבך נוסף להעברת והנחלת ערכי ועקרונות הבטיחות - הכפתורים חולקו לילדים במסגרת "יום הילד" על מנת שיענדו אותם.

ישר כח לאלכס בקר על המקוריות, ההשקעה והרעיון !כפתור לקידום הבטיחות
אלכס בקר
קבוצת יבנה
6998893 - 050המקור:
יואב גרשון, רכז תחום החקלאות במוסד לבטיחות